งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554
เรื่อง : โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 39 วันที่ : 6 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ฝ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ.กัลยารัตน์ บุญเนตร

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554
เรื่อง : อบรมโปรแกรม Lync วันที่ : 8 มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้อง ผู้จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ อ.ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ.ผอบ พลเมือง

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554
เรื่อง : อบรมโครงการ Landmark Forum หลักสูตร Communication วันที่ : มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร อ.ศักย์ศรณ์ วิเชียรเกษม อ.ธิดาใจ จันทนามศรี อ.จันทิมา คุ้มปลี อ.ปริพล ทับทิมทอง อ.พิเชษฐ์ อ่อนหวาน อ.โชคชัย แสงมงคง อ.พัชรี แก้วเกตุ อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล อ.สุนัน คงธงชัย อ.ผอบ พลเมือง อ.ชิณวรชัย ฐานิตสรณ์ อ.อาทิตย์ ทองนันชัย

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554
เรื่อง : การควบคุมคุณภาพไฟฟ้าสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ : มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ อาคาร วสท. ผู้จัด : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.โชคชัย แสงมงคล

5 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554
เรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย วันที่ : มิถุนายน 2554 สถานที่ : ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้จัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อ.สุนัน คงธงชัย


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google