งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ วันที่ : 3 สิงหาคม 2554 สถานที่ : ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัด : สถาบันวิจัยพลังงาน บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ วันที่ : 3 สิงหาคม 2554 สถานที่ : ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัด : สถาบันวิจัยพลังงาน บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ วันที่ : 3 สิงหาคม 2554 สถานที่ : ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัด : สถาบันวิจัยพลังงาน บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 อ. ปริพล ทับทิมทอง อ. พิเชษฐ์ อ่อนหวาน

2 เรื่อง : การออกแบบท่อภายในอาคาร วันที่ : 27 – 28 สิงหาคม 2554 สถานที่ : ณ วสท ผู้จัด : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 อ. พิเชษฐ์ อ่อนหวาน

3 เรื่อง : อบรมการโปรแกรม SPSS สำหรับนักวิจัยมือใหม่ วันที่ : 29 สิงหาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้อง 953 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 อ. ผอบ พลเมือง

4 เรื่อง : อบรมทักษะการใช้งาน Microsoft Word 2007 แบบ Step by step วันที่ : 29, 30, 31 สิงหาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้อง 14-406 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 อ. ผอบ พลเมือง อ. ไพบูลย์ นา สำราญ อ. สุนัน คง ธงชัย อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล อ. บุญชอบ พรรณนิกร อ. ศศิประภา ฉิมพงษ์ อ. กัลยารัตน์

5 เรื่อง : อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2554 ( ตามกฎหมาย ) วันที่ : 31 สิงหาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องปองทิพย์ 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัด : คณะกรรมการความปลอดภัยมหาวิทยาลัย กรุงเทพประจำปี 2554 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 แผนกบริการอาคารสถานที่ กล้วยน้ำไท / รังสิต 1. อ. บุญชอบ พรรณนิกร 2. อ. เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล 3. อ. สุนัน คงธงชัย 4. อ. มาลิสา บุญเสน 5. อ. กัลยารัตน์ บุญเนตร 6. อ. พัชรี แก้วเกตุ แผนกซ่อมบำรุง รังสิต 1. คุณสาธิต มีนาค 2. คุณทวัทชัย อมร กุล แผนกระบบอาคาร 1. อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ 2. อ. ผอบ พลเมือง แผนกออกแบบ ก่อสร้าง 1. อ. ธิดาใจ จันทร นามศรี


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ วันที่ : 3 สิงหาคม 2554 สถานที่ : ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัด : สถาบันวิจัยพลังงาน บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google