งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

2 ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ3 ข้อตกลงก่อนเรียน เกี่ยวกับครูผู้สอน
ง เทคโนโลยีสารสนเทศ3 ข้อตกลงก่อนเรียน เกี่ยวกับครูผู้สอน เกี่ยวกับรายวิชา

3 ข้อตกลงก่อนเรียน 1. ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามดังนี้ 1.1 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียน หากจำเป็นต้อง นำเข้าให้นำมาฝากไว้ที่ครู 1.2 ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆภายในห้องเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากครูผู้สอน 1.3 ห้ามขีดเขียนหรือทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆภายใน ห้องเรียน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องแจ้งครูผู้สอน 1.4 ห้ามเล่นเกมหรือใช้อินเทอร์เน็ตขณะที่ครูกำลังสอน หากฝ่าฝืนมี โทษทั้งหักคะแนน และงดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในคาบนั้นทันที 1.5 ห้ามลงโปรแกรมเกมและอื่น ๆที่ครูไม่อนุญาต 1.6 ห้ามส่งเสียงดังและพูดจาหยาบคาย 1.7 ห้ามลุกจากที่นั่งประจำของตนเองขณะที่ครูกำลังสอน

4 ข้อตกลงก่อนเรียน 2. การมาเรียนทุกครั้งต้องมีสมุดประจำรายวิชา หากไม่นำสมุดมาจะไม่มี คะแนนเก็บในคาบเรียนนั้น 3. การส่งงานต้องส่งให้ตรงเวลาที่ครูกำหนดให้ หากมีปัญหาต้องแจ้งให้ครู ทราบก่อนจะถูกหักคะแนน 4. การทำกิจกรรมในห้องเรียน ต้องให้ความร่วมมือ และรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 5. แต่งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร้อย รักษาความสะอาดกับทั้งตนเองและ บริเวณที่นักเรียนนั่งเรียน

5 เกี่ยวกับครูผู้สอน ชื่อ นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
ชื่อ นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วุฒิ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนในโครงการ ครูพันธ์ใหม่ปีการศึกษา 2553 วิชาที่สอน 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

6 เกี่ยวกับครูผู้สอน facebook : Kruluknu Sk
ติดต่อสอบถามเรื่องเรียนได้ที่ facebook : Kruluknu Sk web: โต๊ะทำงานอยู่ประจำ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 1

7 โครงสร้างรายวิชา 1. เทคโนโลยีกับชีวิต 2. การออกแบบทางเทคโนโลยี 3. กลไกและไฟฟ้าใกล้ตัว 4. ของใช้สร้างได้

8 การให้คะแนน ระหว่างภาค 80 คะแนน คะแนนเก็บรายหน่วยการเรียนรู้ 30 คะแนน
ระหว่างภาค 80 คะแนน คะแนนเก็บรายหน่วยการเรียนรู้ 30 คะแนน คะแนนชิ้นงานเดี่ยว 10 คะแนน คะแนนชิ้นงานกลุ่ม 10 คะแนน จิตพิสัย 10 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน ปลายภาค 20 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google