งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
Internet and Intranet System ประกาย นาดี Homepage: ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2 รายละเอียดรายวิชา ชื่อวิชา ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต (Internet and Intranet System) รหัสวิชา หน่วยกิจ 3 (2-2-3) วิชาบังคับก่อน การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คำธิบายรายวิชา การบริหารงานและการจัดการระบบ การติดตั้ง / การให้บริการ / การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย การออกแบบ / ดูแลและพัฒนาอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

3 เนื้อหารายวิชา ทฤษฎี ปฏิบัติ พื้นฐานระบบเครือข่าย
4/4/2017 เนื้อหารายวิชา ทฤษฎี พื้นฐานระบบเครือข่าย องค์ประกอบของระบบอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างและรูปแบบการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต การนำบริการอินเตอร์เน็ตมาใช้กับอินทราเน็ต การออกแบบระบบ ระบบความปลอดภัย (Security) ปฏิบัติ สร้างเวปเพจ เวปแอปพลิเคชั่น (Web Application) เรียนรู้การใช้งาน UNIX

4 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google