งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
สำหรับผู้ใช้ 1000 คนขึ้นไป

2 Mail Serverมัธยมปลาย Mail Server Internet Server มัธยมต้น Internet
ประถม Internet Server Internet Leased Line 256 K up Mail Server ผู้สอน Hub Client Rounter Fire Wall Client

3 ประกอบไปด้วย 1. Rounter ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบเข้าด้วยกัน จะเป็นตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยังISP 2. Fire Wall จะทำหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุก (Hacker) 3. Internet Server ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการ www (Home page ของโรงเรียน), Ftp, Dns, Proxy, DHCP

4 4. Mail Server ใช้รับส่ง Email โดยแยกตามประเภทผู้ใช้
5. Hub ใช้เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน 6. Client คือเครื่อง User นั้นเเอง ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เนต 7. Leased Line เป็นสัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 256 K ขึ้นไป

5 การทำงาน 1. Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยัง ISP 2. ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนต จะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าเป็นก็จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต 3.Fire Wall จะทำการ Map IP ที่ได้จาก ISP ให้เป็น Virtual IP หรือ IP Behind Fire Wall

6 4. Internet Server จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall 5
4. Internet Server จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall 5. Internet Server ให้บริการ(DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address 6. User เริ่มขอใช้บริการ  จาก Internet Server  และ Mail Server ต่างๆที่จัดแยกไว้

7 บุคลากรที่ต้องใช้ 1. หัวหน้าหน่วยอินเทอร์เนต เพื่อบริหารงานอินเทอร์เนต จำนวน 1 คน 2. Systemadmin เพื่อดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนตให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มลดและแก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต โดยแยกตาม Server ที่จัดไว้ 3. Webmaster เพื่อควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน จำนวน 1 คน

8 4. Web Programmer เพื่อพัฒนา Webpage ของโรงเรียน จำนวน1 คน
5. Web Designer ใช้ออกแบบ Webpage ของโรงเรียน จำนวน 1 คน 6. Internet Lab เป็นผู้ควบคุมการใช้ Lab อินเทอร์เนต ดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Lab เบื้องต้น โดยแยกตามจำนวน Lab

9 7. Internet Education Technology ใช้ออกแบบและพัฒนา Web page เพื่อการเรียนการสอน WBI มีผู้ดูแลตามจำนวนวิชาหรือตามความเหมาะสม 8. Internet Coordinator เพื่อประสานงานการใช้อินเทอร์เนต จำนวน 1 คน


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google