งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
แบบฝึกหัดระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล

2 คำชี้แจง แบบฝึกหัดเป็นแบบตัวเลือก มีทั้งหมด 5 ข้อ
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เริ่มทำแบบฝึกหัด

3 1. Internet หมายถึงอะไร ข. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก ข. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ค. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ในการส่งข้อมูล

4 2. WWW หมายถึงอะไร ค. การติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เครือข่าย
ก. การนำคอมพิวเตอร์มาต่อพ่วงกัน ข. Network ที่มีการเชื่อมต่อกันไปทั่วโลก ค. การติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เครือข่าย ง. เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาศัยเครือข่าย

5 ก. ปศุสัตว์ ข. สัตว์เลี้ยง ค. วัว ง. เกษตรกร
3. ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวควรใช้คำค้นหาใด ก. ปศุสัตว์ ข. สัตว์เลี้ยง ค. วัว ง. เกษตรกร

6 4. แหล่งที่อยู่ของเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. Universal Resource Locator ข. Web Page ค. Search Engine ง. HTML

7 5. จุดเชื่อมต่อที่สามารถทำการเชื่อมโยงเอกสารต่าง ๆ เข้าด้วยกันเรียกว่าอะไร
ก. Web Server Software ข. Hypertext Markup Language ค. HTML ง. Hyperlink

8 ข้อที่ 2

9 คำว่า Internet เป็นคำที่สร้างขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ Inter ซึ่งแปลว่า ระหว่าง กับคำว่า Network ซึ่งแปลว่า เครือข่าย Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก โดยเป็นเครือข่ายของเครือข่าย ดังนั้น การเชื่อมโยงจึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย อันเป็นที่มาของคำว่า Internet ซึ่งแปลว่าระหว่างเครือข่ายนั่นเอง ข้อที่ 2

10 ข้อที่ 3

11 อินเทอร์เน็ตทำให้เปิดโลกทัศน์ของผู้ใช้ได้กว้างไกล ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า โลกไร้พรมแดน เราสามารถติดต่อกับแหล่งข้อมูลค้นคว้าหาความรู้ด้วยระบบ World Wide Web (WWW) ในตอนต้นทศวรรษ 1990 ได้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในโลกของอินเทอร์เน็ต นั่นคือระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) ซึ่งได้นำเทคโนโลยีใหม่หลายอย่างเข้ามาใช้ ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลก้าวหน้าไปมากและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ข้อที่ 3

12 ข้อที่ 4

13 โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล (search engine) การค้นหาทำได้โดยการพิมพ์คำสำคัญ (keyword) เข้าไปในช่องที่กำหนด แล้วคลิกที่ปุ่ม SEARCH หรือ GO หรือกดแป้น Enter โปรแกรมค้นหาก็จะเริ่มทำงาน การแสดงผลการค้นหามักจะแสดง URL ของเว็บเพจที่มีคำสำคัญนั้น ตามปกติจะมีสาระสังเขปของเว็ปเพจให้ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหาสามารถตัดสินใจในเบื้องต้นว่า เว็บเพจนั้นมีข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ เว็บไซต์ที่ให้บริการโปรแกรมค้นหายอดนิยมในปัจจุบันนี้ ได้แก่ และ สำหรับ URL อันหลังนี้เป็นเว็บไซต์ในประเทศไทยและให้บริการการค้นหาเป็นภาษาไทยด้วย ข้อที่ 4

14 ข้อที่ 5

15 เว็บไซต์แต่ละแห่งมีชื่อ-ที่อยู่ เรียกว่า URL (Universal Resource Locator) ซึ่งจะบ่งชี้ถึงแหล่งที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นในอินเทอร์เน็ต เช่น google.co.th Microsoft.com ผู้ใช้จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยการพิมพ์ URL ลงไปในช่อง address ของโปรแกรมเว็บ เบราเซอร์ ข้อที่ 5

16

17 องค์ประกอบหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในระบบ WWW ได้แก่
ระบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) ที่สามารถทำการเชื่อมโยงเอกสารต่างๆ (ทั้งที่เป็นข้อความและภาพ) ที่เก็บไว้ต่างที่กัน ภาพกราฟิก เป็นข้อมูลรูปแบบใหม่ที่สามารถรับส่งผ่านเครือข่ายและโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ สามารถนำไปแสดงบนจอภาพได้


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google