งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ง22102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ง22102."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ง22102

2 แนะนำวิชาและครูผู้สอน
เทคโนโลยีสานสนเทศ 2 การวัดผล แนะนำวิชาและครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน

3 วิชา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
วิชา ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต ดำเนินการสอนโดย ครูขวัญหล้า เกตุฉิม

4 ตัวชี้วัดวิชา ง22102 เทคโนโลยีสานสนเทศ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ตัวชี้วัดวิชา ง เทคโนโลยีสานสนเทศ 2 ใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน (35) 1.1 จำแนกประเภทและบอกความสำคัญของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้ 1.2 อธิบายลักษณะการทำงานของซอฟแวร์ระบบและซอฟแวร์ประยุกต์ ตลอดจนใช้ซอฟแวร์ ระบบอัดบีบ ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ 1.3 ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ช่วยในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูล ค้นหาคำศัพท์หรือความหมายและใช้เพื่อความบันเทิง

5 ตัวชี้วัดวิชา ง22102 เทคโนโลยีสานสนเทศ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ตัวชี้วัดวิชา ง เทคโนโลยีสานสนเทศ 2 2. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (20) 2.1 อธิบายความหมายการสื่อสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลและบอกอุปกรณ์ของการสื่อสาร เชื่อมโยง ชนิดของเครือข่าย ตลอดจนการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 2.2 บอกประโยชน์ ลักษณะรูปร่างและการทำงานของระบบเครือข่ายแบบต่างๆ ได้

6 ตัวชี้วัดวิชา ง22102 เทคโนโลยีสานสนเทศ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ตัวชี้วัดวิชา ง เทคโนโลยีสานสนเทศ 2 3. ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม (20) 3.1 ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 3.2 อธิบายผลกระทบการใช้อินเตอร์เน็ตกับสังคม ตลอดจนมารยาท ระเบียบและข้อบังคับในการใช้อินเตอร์เน็ตได้

7 ตัวชี้วัดวิชา ง22102 เทคโนโลยีสานสนเทศ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ตัวชี้วัดวิชา ง เทคโนโลยีสานสนเทศ 2 4. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (20) 4.1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลให้เป็นสารสนเทศได้ 4.2 อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้

8 เนื้อหา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.ซอฟแวร์ 2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4. หลักการแก้ปัญหา 2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 รายการ การวัดผล เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คะแนน 60 100 คะแนนเก็บระหว่างภาค
ชิ้นงานโครงงาน งานตามที่มอบหมาย จิตพิสัย 60 20 35 5 คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค รวม 100

10 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (20) 2.1 การสื่อสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล 2.2 อุปกรณ์การสื่อสาร เชื่อมโยง ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.3 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะรูปร่าง การทำงาน และประโยชน์ของระบบเครือข่ายแบบต่างๆ 2.4 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล

11 สร้าง Power point 5 คะแนน การนำเสนอ 5 คะแนน การทำงานเป็นกลุ่ม 5 คะแนน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย แล้วนำเสนอพร้อมทั้งส่งรูปเล่มตามเวลาที่กำหนด เกณฑ์การให้คะแนน เนื้อหา รูปเล่ม 5 คะแนน สร้าง Power point 5 คะแนน การนำเสนอ 5 คะแนน การทำงานเป็นกลุ่ม 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ง22102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google