งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานโครงการหมายเลข COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานโครงการหมายเลข COE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานโครงการหมายเลข COE2005-04
การพัฒนาระบบการบริหารการฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ผ.ศ.อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้พัฒนาโครงการ นายธนกร ญานกาย รหัสนักศึกษา นายธนวิทย์ คำควร รหัสนักศึกษา นายแสนทนงค์ ชินหัวดง รหัสนักศึกษา

3 เรื่องที่จะนำเสนอ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
การจัดการกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบ การออกแบบกระบวนการทำงาน การออกแบบระบบการเดินของเอกสาร การออกแบบส่วนแสดงผลกับผู้ใช้ การเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล การเตรียมเครื่องServerและเครื่องClient การสร้างโปรแกรม ตัวอย่างการทำงาน

4 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
Server คอยจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล Client จะทำการเรียกใช้ ทำงานผ่าน Web Browser แสดงข้อมูลเป็นรายงานและแสดงสถิติได้ มีผู้ดูแลระบบ ส่งข้อมูลเป็น XML

5 การจัดการกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบ
ให้ผู้เกี่ยวข้องมี User Name ของตนเอง และจัดกลุ่มของ ผู้ใช้ตามหน้าที่รับผิดชอบ

6 การออกแบบกระบวนการทำงาน
รวบรวมกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 1.การขอจอง 2.การประชุม 3.การแจ้งเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ 4.การส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม 5.การเสนอโครงการ 6.แจ้งสถานะห้องประจำวัน 7.การติดต่อสอบถามรายละเอียด

7 การออกแบบระบบการเดินของเอกสาร
ระบบการเดินของเอกสารนั้นจะมีการออกแบบให้ระบบสอดคล้อง กับกระบวนการทำงาน การตรวจสอบ การอนุมัติ การแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ การตัดสินใจ

8 การออกแบบส่วนแสดงผลกับผู้ใช้
การออกแบบ Form การทำงาน สามารถใช้งานได้หลายฝ่ายไม่จำเพาะเจาะจง รับข้อมูลได้ครบตามกระบวนงาน การออกแบบ Report แสดงข้อมูลและสถิติ แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ แสดงสถิติได้ มีการคำนวณในบาง Report ข้อมูลที่แสดง Update ตามฐานข้อมูล

9 การเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บลงในฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นกลุ่ม ไว้ตาม Form การทำงาน

10 การเตรียมเครื่องServerและเครื่องClient
IIS XIQMA Service and Application Reporting Service Microsoft SQL Server Microsoft Dot.Net FrameWork Client

11 ตัวอย่างการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt รายงานโครงการหมายเลข COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google