งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-07 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ เชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส 503040776-1 นายอาทิตย์ จันทะรี รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-07 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ เชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส 503040776-1 นายอาทิตย์ จันทะรี รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ เชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส นายอาทิตย์ จันทะรี รหัส

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ เกี่ยวกับโครงการ เป้าหมายของโครงการ
สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ผลงาน สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

3 เกี่ยวกับโครงการ จัดทำ Data Dictionary ของระบบบูรณาการฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างระบบรายงาน(ฐานข้อมูลของนักศึกษา, บุคลากร และ หลักสูตร) ทำให้มีการเชื่อมโยงของข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพิ่มมาก ขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น ง่ายต่อการใช้งานและการเข้าถึง ข้อมูล

4 เป้าหมายของโครงการ สร้าง Data Dictionary ที่ทันสมัยมีการเชื่อมโยง ง่ายกับการ บำรุงรักษาในอนาคต ระบบรายงานที่สร้างขึ้นมา สามารถเข้าใจได้ง่าย และ สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

5 ความคืบหน้าของโครงการ

6 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ศึกษาฐานข้อมูลโดยรวม ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ศึกษาเบื้องลึกของฐานข้อมูลนักศึกษา,บุคลากร และหลักสูตร เข้าไปศึกษาฐานข้อมูลจริงของทั้ง 3 ฐานข้อมูล mapping รายงานของสำนักงานประเมินผลและประกันคุณภาพ เข้ากับฐานข้อมูลจริง

7 ศึกษาฐานข้อมูลจริงของทั้ง 3 ฐานข้อมูล
ผลการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการสร้างรายงานจำนวน 150 ฉบับ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลมีข้อมูลรายงานที่ตรวจสอบได้จำนวน 13 ฉบับ

8 Microsoft visual studio
ขั้นตอนการทำรายงาน เก็บข้อมูล MS Access SQL Server ความต้องการ Microsoft visual studio SQLQuery รายงาน

9 ข้อมูลที่ต้องการ เก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม เพื่อสร้างเป็นระบบรายงานส่ง สำนักงานประเมิลผลและประกันคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่มีในระบบ ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล

10 นำข้อมูลเข้าโปรแกรม SQL Server
ออกแบบฐานข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ กำหนดชื่อสดมภ์ , key ต่างๆ ป้อนข้อมูลลงโปรแกรม MS Access นำข้อมูลเข้าโปรแกรม SQL Server Create new Database Import Data

11 SQL Query Query ข้อมูลที่เราต้องการ เช่น
select firstname,lastname,divisionr from dbo.sys33_uoc_staff53_kku_he_dict_ok where faculty = 'คณะวิศวกรรมศาสตร์ ‘ ;

12 สร้างรายงาน เขียนโปรแกรม MS Visual studio เพื่อสร้างตารางรายงาน
นำคำสั่ง Query มาใส่ในโปรแกรม MS Visual studio เพื่อสร้าง เป็นรายงาน

13 ผลงาน ไฟล์ที่ mapping รายงานของสำนักงานประเมินผลและประกัน คุณภาพเข้ากับฐานข้อมูลจริง

14 สิ่งที่จะทำต่อไป จัดทำพจนานุกรมข้อมูลของระบบใหม่
จัดทำความเชื่อมโยงระหว่างพจนานุกรมและระบบรายงาน จัดข้อมูลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่ง stored procedure และรายงานที่ระบบสร้างขึ้นมา

15 คำถาม?


ดาวน์โหลด ppt COE2010-07 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ เชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส 503040776-1 นายอาทิตย์ จันทะรี รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google