งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับเพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับเพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับเพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ร่วมประเมิน อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก อ.ดารณี หอมดี ผู้พัฒนาโครงงาน 1. นายณัฐ อมรภิญโญ รหัส นายกฤษณ์ สุขวัจน์ รหัส

2 เนื้อหา วัตถุประสงค์ของโครงงาน แผนการดำเนินงาน แผนภาพการทำงานของระบบ
ผลการดำเนินงาน การทดลองใช้งานจริง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับเพิ่มสิทธิในการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะจำลองการติดต่อระหว่างเครื่องหยอดเหรียญและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Print manager โดยสามารถรับข้อมูลเป็นชื่อผู้ใช้และจำนวนเงิน จากนั้นร้องขอเพิ่มสิทธิ์ไปยัง Print manager

4 ตารางแผนการดำเนินงาน
มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. 1.ศึกษาและเลือกใช้print manager 2.เลือกภาษาที่ใช้พัฒนาเละเขียนโปรแกรม 3. เลือกเครื่องหยอดเหรียญและทดลองรับ-ส่งข้อมูล 4. เขียนโปรแกรมติดต่อ print manager และเครื่องหยอดเหรียญ 5. ทดสอบการทำงานโดยรวม 6. ปรับปรุงแก้ไขและสรุปผล

5 แผนภาพการทำงานของระบบ

6 ผลการดำเนินงาน การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหยอดเหรียญและเลือกซื้อเครื่องหยอดเหรียญ

7 ผลการดำเนินงาน แผง PKI ใช้ในการติดต่อระหว่างเครื่องหยอดเหรียญและเครื่องคอมพิวเตอร์

8 ผลการดำเนินงาน โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์

9 ผลการดำเนินงาน ฐานข้อมูลของโปรแกรม Print Manager Plus version

10 ผลการดำเนินงาน โปรแกรมระบบเติมเงินสำหรับการเพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์
หน้าเข้าสู่ระบบ

11 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบรหัสนักศึกษา จากฐานข้อมูลของโปรแกรม Print manager

12 ผลการดำเนินงาน เมื่อเข้าสู่ระบบ แสดงยอดเงินคงเหลือ

13 ผลการดำเนินงาน ทำการเพิ่มจำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินทั้งหมด

14 ผลการดำเนินงาน Update ฐานข้อมูลของโปรแกรม Print manager

15 ผลการดำเนินงาน ออกจากระบบ

16 ผลการดำเนินงาน จัดทำตู้หยอดเหรียญ ภาพด้านหน้า

17 ผลการดำเนินงาน จัดทำตู้หยอดเหรียญ ภาพด้านหลัง

18 ผลการดำเนินงาน จัดทำตู้หยอดเหรียญ
ฝาเปิดด้านซ้ายของตู้เอาไว้เปิดเก็บเหรียญที่หยอดลงมา

19 การทดลองใช้งานจริง การทดลองใช้งาน

20 การทดลองใช้งานจริง ความคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ

21 การทดลองใช้งานจริง ความคิดเห็นของผู้ใช้

22 การทดลองใช้งานจริง ความคิดเห็นของผู้ใช้

23 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการจัดซื้ออุปกรณ์ การสืบค้น หรือ ค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆทำได้ค่อนข้างลำบาก การตัดสินใจการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานทำได้ยาก เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ตัวอย่างให้ทดลอง การสอบถามรายละเอียดทางสื่อต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูล ศึกษาการทำงานให้เข้าใจ ก่อนที่จะทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

24 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Basic ยังไม่มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมมากนักจึงทำให้การเขียนโปรแกรมล้าช้า ศึกษาหาความรู้ในการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ Visual Basic ทั้งทาง Internet และจากการอ่านหนังสือ

25 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม Database ที่ใช้เป็น access ไม่ใช่ database server จึงต้องติดต่อโดยการแชร์ไฟล์ และ โฟลเดอร์ ทำให้มีความปลอดภัยต่ำ กำหนด username และ password ให้กับโฟลเดอร์ที่แชร์

26 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการทดลองใช้งานจริง ผู้ใช้ไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงาน ของตู้หยอดเหรียญ เขียนขั้นตอนการทำงาน มีตัวอย่างประกอบไว้ที่ตัวโปรแกรมและติดไว้ที่ตู้หยอดเหรียญ เหรียญที่หยอดมีจำนวนมากทำให้ที่เก็บเหรียญไม่เพียงพอ ดัดแปลงถาดเก็บเหรียญให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

27 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการทดลองใช้งานจริง การหยอดเหรียญติดต่อกันอย่างรวดเร็วแล้วยืนยันด้วยการกด Enter ทันที ทำให้การเติมเงินผิดพลาด แก้ไขโปรแกรม โดยถ้าจำนวนเงินที่เข้ามายังไม่ครบจะไม่สามารถยืนยันด้วยการกด Enter ได้

28 ข้อเสนอแนะและคำถาม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับเพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google