งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส 503040776-1
การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและเชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น COE นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส นายอาทิตย์ จันทะรี รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ร่วมประเมิน :ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล , ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ
ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา ผลงาน สรุปและปัญหา หัวข้อที่จะนำเสนอ

3 แยกตารางหลักและตารางย่อย
ขั้นตอนการพัฒนา Import Data แยกตารางหลักและตารางย่อย สร้าง Diagram สร้าง Cube Upload ระบบรายงาน ออกแบบระบบรายงาน เขียนคำสั่ง Config.xml เขียนคำสั่ง MDX

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
พจนานุกรมข้อมูลฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ระบบรายงานฐานข้อมูลด้านงบประมาณ การบำรุงรักษาในอนาคต มีความเข้าใจง่าย

5 เครื่องมือ/ความรู้ที่ใช้พัฒนา
SQL Server 2005 Visual studio 2005 VB script System Analysis

6 ผลงาน

7 ผลงาน

8 สรุป การจัดทำพจนานุกรมระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ได้ทำการสร้างฐานข้อมูลด้านงบประมาณในฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ทำการสร้างระบบรายงานเพื่อให้บริการกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบงบประมาณด้านต่างๆ และเพื่อรายงานส่วนราชการอื่นๆ

9 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข สิทธิการเข้าถึงข้อมูลล่าช้า
การสร้างฐานข้อมูลและการออกแบบระบบรายงานต้องทำใน Server File config.xml มีข้อมูลมาก แนวทางแก้ไข เรียนรู้การสร้างฐานข้อมูลและการออกแบบระบบรายงานในเครื่องตัวเอง Back up file Config.xml ไว้ตลอดเวลา

10 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพรรณวดี ฝางแก้ว รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google