งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2010 -08 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร นายภูมิจิตติ โทแก้ว คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ร่วมประเมิน
ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ร่วมประเมิน ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล   ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว

3 รายละเอียดการนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
สิ่งที่จะทำในอนาคต

4 บทคัดย่อ โครงการนี้เป็นการจัดทำระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อเป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เข้าสู่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่มาจากหน่วยงานต่างๆนั้น มีความถูกต้อง และเข้ากันได้ กับข้อมูลที่มาจากหน่วยงานอื่น โดยการสร้างระบบ XML Web Service ที่ทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความหลากหลายรูปแบบให้เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกัน ก่อนจะที่จะเก็บเข้าคลังข้อมูลกลาง

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ
เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม ในปี 2547 ภายใต้ยุทธศาสตร์ไอซีทีด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนแม่บทไอซีทีประเทศไทย พ.ศ

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาระบบบูรณาการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเข้ากันได้ของข้อมูลภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ระบบเว็บเซอร์วิส 3. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบเว็บเซอร์วิสที่รองรับการส่งผ่านข้อมูลภายในหน่วยงาน

7 ขอบเขตของโครงการ บุคลากรและข้อมูลหลักสูตร
1. พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสที่รองรับการส่งผ่านและเข้ากันได้ของข้อมูลภายในหน่วยงานกับคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ระบบเว็บเซอร์วิสที่รองรับข้อมูลของนักศึกษาข้อมูล บุคลากรและข้อมูลหลักสูตร

8 ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ
Web Service คือ โปรแกรมประยุกต์ หรือ โปรแกรม ที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในลักษณะให้บริการ โดยจะถูกเรียกใช้งานจาก โปรแกรมประยุกต์ อื่นๆ ในรูปแบบ Remote Procedure Call ซึ่งการให้บริการจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการกำกับไว้

9 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บเซอร์วิส
1. XML 2. SOAP 3. WSDL 4. UDDI

10 ภาพรวมระบบบูรณการของ มข.
ระบบบูรณาการฐานข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน การทำงานของระบบประกอบด้วย ระบบบริหารพื้นฐาน ระบบนำเข้าฐานข้อมูล ระบบเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลกลาง ระบบโกดังข้อมูลกลาง และระบบรายงาน

11 ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ

12 การส่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลกลาง

13 การส่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลกลาง
1.กระบวนการส่งออกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

14 การส่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลกลาง
1. กระบวนการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเข้าสู่ ที่เก็บข้อมูล 2. กระบวนการโอนย้ายข้อมูลเข้าStaging Area

15 การส่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลกลาง
3. กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. กระบวนการจับคู่ข้อมูล 5. กระบวนการปรับปรุงฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google