งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE Electronic Voting System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE Electronic Voting System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-33 Electronic Voting System
โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา นายกิตติพงษ์ ลุนวงค์ รหัสนักศึกษา อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อ.จิระเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

2 Agenda วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ภาพรวมของโครงการ
บทสรุปของโครงการ สาธิตการทำงานของระบบ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆในประเทศไทย ออกแบบเป็นระบบคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนาซอฟแวร์ควบคุมการทำงานของระบบ

4 ขอบเขตของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา - SQL Server
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวบุคคลในการลงคะแนนเลือกตั้งได้ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆในประเทศไทยได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา - SQL Server - Visual Studio 2010 - C# Programming

5 ระบบจัดการการเลือกตั้ง ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง
ภาพรวมของโครงการ ระบบจัดการการเลือกตั้ง ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง โปรแกรมจัดการเลือกตั้ง โปรแกรมลงคะแนน ข้อมูลคะแนน ข้อมูลคะแนน ข้อมูลการเลือกตั้ง ข้อมูลอนุญาตลงคะแนน ระบบลงทะเบียน ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โปรแกรมยืนยันตน ก่อนลงคะแนน ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โปรแกรมลงทะเบียน

6 สรุปผลการดำเนินโครงการ
ระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการการเลือกตั้ง ระบบลงทะเบียน และระบบลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้มีการทำงานที่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย

7 ปัญหาและอุปสรรค ความล่าช้าในการพัฒนาระบบเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ ไม่สามารถพัฒนาระบบให้รองรับการเลือกตั้งที่เลือกหลายประเภทพร้อมกันได้

8 ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรพัฒนาให้รองรับการเลือกตั้งที่เลือกหลายประเภทพร้อมกันได้

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt COE Electronic Voting System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google