งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE โปรแกรมการจัดการตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE โปรแกรมการจัดการตารางสอนสำหรับภาควิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอนสำหรับภาควิชา
นางสาวรัตติยา ฐานะสุนทรฤกษ์ รหัส นายเสฏฐวุฒิ แสนนาม รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล รศ. วนิดา แก่นอากาศ

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ แผนงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป สรุป

3 ภาพรวมของโครงการ จัดทำตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา
แก้ไขตารางสอนหลังเปิดภาคการศึกษา จัดทำรายงาน

4 แผนงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
ออกแบบ User Interface พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ Phase 1 ทดลองการจัดทำตารางสอน โดยใช้ข้อมูลการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2552 ทดสอบการทำงานของโปรแกรม

5 อัลกอริทึมที่ใช้ในการจัดตารางเวลา
1 [D][XXXXXXXX][D][XXXXXXXX][D][XXXXXXXX] D แทนวันในสัปดาห์ X แทนช่วงเวลา 10E E000000 10E E000000 E

6 ตัวอย่างโปรแกรม

7 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
บางวิชาไม่สามารถจัดลงในฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ได้ ต้องปรับปรุงฐานข้อมูล การตั้งค่าของ Server ของเครื่องที่ใช้พัฒนาไม่ตรงกับค่าของ Server ที่ใช้รันโปรแกรม ในแต่ละ Browser แสดงผลแตกต่างกัน การดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด

8 แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป
พัฒนาระบบให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการ ปรับปรุง User Interface ทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของภาควิชา แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้เหมาะสม

9 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
สรุป ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการในการจัดตารางสอนของภาควิชา วางแผนและออกแบบโปรแกรมต้นแบบ เพื่อดูความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อ วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความเป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างและทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทดสอบระบบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาโปรแกรม เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการในการจัดตารางสอนของภาควิชา วางแผนและออกแบบโปรแกรมต้นแบบ เพื่อดูความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อ วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความเป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างและทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทดสอบระบบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และปรับปรุงแก้ไข ส่วนที่จะทำการดำเนินการต่อไป ส่วนที่ได้ดำเนินการแล้ว

10 Q&A Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE โปรแกรมการจัดการตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google