งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Material Requirement Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Material Requirement Planning)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Material Requirement Planning)
COE MRP (Material Requirement Planning)

2 ระบบบริหารแผนงานการใช้วัสดุเพื่อการผลิต
ผู้เสนอโครงการ นายสมัชชา สีหบุตร นายอัครวัตร คูณคำตา อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 สิ่งที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ ผลงานที่ผ่านมาตลอดปีการศึกษา
ระบบ MRP ที่ทำการออกแบบ สาธิตการทำงานโปรแกรม ปัญหาและอุปสรรค สรุปโครงการ

4 วัตถุประสงค์ ใช้หลักการของ MRP เพื่อจัดการระบบวัสดุให้มีประสิทธิภาพ
รู้จักการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL SERVER 2000 สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการระบบวัสดุโรงงานโดยใช้ภาษา C# เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

5 ผลงานที่ผ่านมาตลอดปีการศึกษา
ภาคการศึกษาตอนต้น ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบโรงงาน ทำการออกแบบ UML เพื่อทำการออกแบบฐานข้อมูล ภาคการศึกษาตอนปลาย (กลางภาค) ทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลบน SQL Server ทำการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล ทำการออกแบบระบบ MRP บางส่วน

6 ระบบ MRP ที่ทำการออกแบบ
ระบบลูกค้า ระบบผู้ผลิต ระบบวัสดุ ระบบสูตรการผลิต ระบบจัดซื้อ

7 demo Building MRP SYSTEM

8 การทำงานระบบจัดซื้อ เลือกลูกค้า เลือกสูตรการผลิต
คำนวณวัสดุที่จำเป็นต้องจัดซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ

9 รูปแบบของการคำนวณวัสดุ
เมื่อวัสดุการผลิตมีเพียงพอต่อการผลิต ระบบจะทำการจองวัสดุ โดยไม่ทำการออกใบสั่งซื้อ เมื่อวัสดุจำเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุเพิ่มเติมบางรายการ ระบบจะทำการจองวัสดุที่มีและออกใบสั่งซื้อรายการที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม เมื่อวัสดุจำเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุเพิ่มเติมทุกรายการ ระบบไม่ทำการจองวัสดุและออกใบสั่งซื้อรายการทั้งหมด

10 การคำนวณการจัดซื้อวัสดุ
การสั่งซื้อวัสดุจะทำการสั่งซื้อเป็น Lot ยกตัวอย่าง วัสดุ A มีปริมาณ 50 ชิ้น มีการสั่งซื้อเป็น Lot Lot ละ 35 ชิ้น ถ้าสูตรการผลิตต้องการวัสดุ A ปริมาณ 100 ชิ้น ระบบจัดซื้อจะทำงานอย่างไร จะต้องทำการจองวัสดุ 50 ชิ้นและสั่งซื้อวัสดุ A ชิ้น

11 ปัญหาและอุปสรรค การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ GUI ระยะเวลาในการพัฒนา

12 สรุปโครงการ COE 2003-02 สิ่งที่ได้รับจากโครงการ
สร้างระบบฐานข้อมูลบน SQL Server 2000 สร้างโปรแกรมระบบบริหารแผนงานวัสดุเพื่อการผลิตจากโปรแกรม Visual Studio .NET ด้วยภาษา C# ได้ ข้อสรุปและเสนอแนะ การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารแผนงานวัสดุเพื่อการผลิตนี้ได้ ทำการออกแบบเพื่อใช้งานสำหรับในโรงงานที่ทำธุรกิจในการ รับผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่สามารถนำโปรแกรม ดังกล่าวไปใช้งานกับระบบโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นได้

13 Questions

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt (Material Requirement Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google