งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Material Requirement Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Material Requirement Planning)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Material Requirement Planning)
COE MRP (Material Requirement Planning)

2 ระบบบริหารแผนงานการใช้วัสดุเพื่อการผลิต
ผู้เสนอโครงการ นายสมัชชา สีหบุตร นายอัครวัตร คูณคำตา อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 สิ่งที่จะนำเสนอ ผลงานภาคการศึกษาที่ผ่านมา ความก้าวหน้าโครงการ
สาธิตการทำงานโปรแกรม ปัญหาและอุปสรรค สรุปความก้าวหน้าโครงการ

4 ผลงานภาคการศึกษาที่ผ่านมา

5 พูดตามสไลด์ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดนิดหน่อย เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

6

7

8

9 ความก้าวหน้าโครงการ

10 ส่วนของฐานข้อมูล ทำการออกแบบได้ตารางทั้งหมด 10 ตารางดังนี้ Customer
CustomerOrder Product BOM Product_BOM Material Stock PurchaseOrder PurchaseOrderPrices Supplier

11 ฐานข้อมูล

12 การออกแบบ Graphic User Interface
โปรแกรมระบบงาน MRP แบ่งระบบงานออกเป็น 5 ส่วน คือ 1. ระบบลูกค้า 2. ระบบผู้ผลิต 3. ระบบวัสดุ 4. ระบบจัดซื้อ 5. ระบบสูตรการผลิต

13 ระบบลูกค้า ฟังก์ชันในการทำงานของระบบลูกค้า
สามารถค้นหาลูกค้าที่ต้องการได้ สามารถเพิ่มลูกค้าคนใหม่เข้าสู่ระบบ สามารถแก้ไขรายละเอียดของลูกค้าได้ สามารถลบลูกค้าออกจากระบบได้

14 ระบบผู้ผลิต ฟังก์ชันในการทำงานของระบบผู้ผลิต
สามารถค้นหาผู้ผลิตที่ต้องการได้ สามารถเพิ่มผู้ผลิตคนใหม่เข้าสู่ระบบ สามารถแก้ไขรายละเอียดของผู้ผลิตได้ สามารถลบผู้ผลิตออกจากระบบได้

15 ระบบวัสดุ ฟังก์ชันในการทำงานของระบบวัสดุ สามารถค้นหาวัสดุที่ต้องการได้
สามารถเพิ่มวัสดุใหม่เข้าสู่ระบบ สามารถแก้ไขรายละเอียดของวัสดุได้ สามารถลบวัสดุออกจากระบบได้ สามารถเบิกของออกจากระบบวัสดุได้ สามารถรับของเข้าสู่ระบบวัสดุได้

16 ระบบจัดซื้อ ฟังก์ชันในการทำงานของระบบจัดซื้อ
ค้นหาและเพิ่มรายชื่อลูกค้า เลือกและเพิ่มสูตรการผลิต แสดงรายการวัสดุที่ต้องสั่งซื้อ ค้นหาผู้ผลิตในการสั่งซื้อ คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องสั่งซื้อวัสดุ พิมพ์ใบสั่งซื้อวัสดุ

17 ระบบสูตรการผลิต ฟังก์ชันในการทำงานของระบบสูตรการผลิต
สามารถค้นหาสูตรการผลิตที่ต้องการได้ สามารถเพิ่มสูตรการผลิตใหม่เข้าสู่ระบบ สามารถแก้ไขรายละเอียดของสูตรการผลิตได้ สามารถลบสูตรการผลิตออกจากระบบได้

18 demo Building MRP SYSTEM

19 ปัญหาและอุปสรรค การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ GUI
การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล

20 สรุปความก้าวหน้าโครงการ
ทำการสร้างและทดสอบระบบฐานข้อมูลบน SQL Server 2000 ทำการออกแบบ GUI จาก 3 ใน 5 ส่วนของทั้งหมด ระบบลูกค้า ระบบผู้ผลิต ระบบวัสดุ

21 สิ่งที่จะทำต่อไป ทำการออกแบบ GUI เพิ่มเติมในส่วนของระบบจัดซื้อ
และระบบวัสดุ เขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงานของโปรแกรม MRP ติดตั้งโปรแกรม MRP ลงบน Windows 2000 server เพื่อทดสอบการใช้งานจริงกับโรงงาน

22 Questions

23 THE END


ดาวน์โหลด ppt (Material Requirement Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google