งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร รหัส นางสาวบัณฑิตา ด้วงปาน รหัส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 รายละเอียดการนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของโครงการ
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ ภาพรวมของระบบ หลักการออกแบบและการทำงาน สรุป

3 ที่มาและความสำคัญ โครงการนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์มีการให้บริการห้องเพื่อใช้ในการอบรมต่างๆ แก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมทีนั้นการจองห้องบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์จะเป็นการจองผ่านโปรแกรมบนเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจองห้องบริการจึงได้ทำการประยุกต์โปรแกรมจองห้องเดิมเพื่อให้สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนได้

4 เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับหน้าจอสมาร์ทโฟน สามารถเรียกดูตารางการจองห้องที่มีการจองอยู่แล้วได้ สามารถใช้งานจากทุกระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน

5 ภาพรวมของระบบ

6 หลักการออกแบบและการทำงาน

7

8

9

10

11

12 สรุป โปรแกรมเคลื่อนที่เพื่อจองห้องบริการศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดทำขึ้นนี้ เบื้องต้นต้องการให้ผู้ใช้หรือบุคคลากรที่ต้องการจองห้องบริการสามารถดูรายการตารางเวลาการจองห้องเพื่อสะดวกในการจอง และในอนาคตต่อไปจะทำการปรับปรุงเพื่อให้สามารถทำการจองห้องบริการผ่านสมาร์ทโฟนได้

13 ถาม-ตอบ

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google