งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2010 -08 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร นายภูมิจิตติ โทแก้ว คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ร่วมประเมิน
ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ร่วมประเมิน ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล   ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว

3 รายละเอียดการนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตโครงการ
ความสำคัญและที่มาของโครงการ การออกแบบและพัฒนาโครงการ สรุปผลโครงการ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาระบบบูรณาการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเข้ากันได้ของข้อมูลภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ระบบเว็บเซอร์วิส 3. เพื่อออกแบบและสร้างระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อใช้ในการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 ขอบเขตของโครงการ 1. พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสที่สามารถแปลงข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปของรหัสกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ 2. ระบบเว็บเซอร์วิสที่รองรับข้อมูลของนักศึกษา ข้อมูลบุคลากรและข้อมูลหลักสูตร

6 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าสู่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลานานในการรวบรวม อีกทั้งยังมีโอกาสที่ข้อมูลจะมีความผิดพลาดและมีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำระบบเว็บเซอร์วิสขึ้น

7 การออกแบบโครงการ ข้อมูลกลาง ข้อมูลดิบ Web Service Item Category
รหัสกลาง นำเข้า Web Application ส่งออก ข้อมูลกลาง ข้อมูลดิบ

8 การส่งค่าเข้า Web service
Category Item

9 ข้อมูลดิบ ข้อมูลกลาง Dataset2 Dataset 1 PK Web Service รหัสกลาง
Category Item Dataset2 Selected แสดงข้อมูล Dataset 1 ครบ เก็บ แปลง Update อ้างอิง PK Uploaded ส่งออก นำเข้า ข้อมูลดิบ ข้อมูลกลาง

10 การพัฒนาโครงการ 1 3 2 4

11 ผลการทดสอบโปรแกรม รับข้อมูลเป็นเอกสาร Excel แสดง Sheet งานได้
แสดง Column และ Category ให้เลือกได้ แปลงข้อมูลตาม Column ที่เลือกได้ Download เอกสาร Excel ได้

12 ปัญหาและอุปสรรค์ ขอบเขตของงานที่ไม่แน่ชัดในช่วงแรก
ความหลากหลายของข้อมูล เสียเวลาในการเรียกใช้ Web service ปัญหาเกี่ยวกับ Server

13 ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงเวลาในการเรียกใช้ Web service
สร้าง Profile แยกในการเก็บค่า Setting ที่บันทึกไว้

14 สรุปผลโครงการ สามารสามารถรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Excel File ได้
บันทึกข้อมูลของงาน Excel ที่ทำการ Upload ขึ้นไปบน Server ได้ สามารถเลือก Sheet งานที่ได้การจะแปลงข้อมูลได้ สามารถเลือก Column และ Category ของข้อมูลที่ต้องการแปลงได้ บันทึกข้อมูลที่ทำการ Setting ได้โดยอ้างอิงจากชื่อของ Excel File สามารถแปลงข้อมูลที่ทำการ Upload ขึ้นไปให้อยู่ในรูปของค่ารหัสกลางได้ สามารถทำการ Download งานที่ทำการแปลงแล้วได้

15 Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google