งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ โดย นายจักรพงศ์ รุ่งกำจัด นางสาวภัทราภรณ์ โคตรบุตร

3 หัวข้อนำเสนอ จุดประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ งานที่ดำเนินการ สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

4 จุดประสงค์ของโครงการ
พัฒนาระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร หรือบุคคลทั้งภายในและภายนอก ขอบเขตของโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาในรูปแบบของ Web-based Application สามารถบันทึก เก็บข้อมูลของปัญหา และผู้ที่มาใช้บริการ

5 แผนการดำเนินงาน แผนงาน 2552 ลำดับ 2553 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1 ศึกษาค้นคว้า,รวบรวมข้อมูล 2 วิเคราะห์ข้อมูล 3 ออกแบบการทำงานของระบบ 4 พัฒนา Web Application 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 สรุปผลและจัดทำคู่มือ การใช้งาน

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ Web Application ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้ อย่างตรงประเด็นและทันตามกำหนดเวลา Web Application ที่สามมารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ได้เรียนรู้ทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นขั้นตอน

7 งานที่ดำเนินการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
รวบรวมข้อมูลจริงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ทางศูนย์คอมฯได้รับ รวมรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆที่ทางศูนย์คอมฯได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อทำการแยกหมวดหมู่ ออกแบบฐานข้อมูลโดยอาศัยการอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ออกแบบ Web Application จากข้อมูลที่ได้ศึกษา

8 งานที่ดำเนินการ ผลสรุปการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบ
ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลปัญหา เพื่อทำเป็นรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติ การค้นหาข้อมูล มีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องความสะดวกในการค้นหา การติดตามงานหรือปัญหาที่มีคนมาติดต่อ ( Work Flow Management ) การออกแบบหน้าเว็บต้องทำให้มีส่วนสืบค้น สามารถดูข้อมูล,ป้อนปัญหาต่างๆได้

9

10 งานที่ดำเนินการ ตัวอย่างเว็บที่ได้ออกแบบ

11 งานที่ดำเนินการ

12 งานที่ดำเนินการ

13 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
สร้างฟังก์ชันและการออกแบบหน้า interface ศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาควบคู่กัน การเก็บข้อมูลเพิ่มเติ่ม พัฒนา Web Application ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมาก ที่สุด จัดทำฐานข้อมูลที่รองรับข้อมูลได้ตามที่ระบบต้องการ

14 Q & A THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google