งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System
CEO COE ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System นักศึกษา: นายจักรพงศ์ นันโช นายธนิต มานะกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ร่วมประเมิน : ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน ที่มาและความสำคัญ
CEO หัวข้อ COE ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว ปัญหาและแนวทางแก้ไข งานที่จะดำเนินงานต่อไป

3 CEO ที่มาและความสำคัญ COE การบันทึกการเก็บนมที่ผลิตและการจ่ายนมนั้นมีการจัดเก็บโดย Excel ต้องการโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้านม ต้องการเว็บแอปพลิเคชันเพื่อทำการบันทึกข้อมูลการนำเข้านมดิบ ข้อมูลสถานที่จัดเก็บนมที่ผลิตแล้ว และข้อมูลการจำหน่ายนมให้กับลูกค้า

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
CEO วัตถุประสงค์ของโครงการ COE เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบันทึกและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของนมในคลังสินค้านมได้ง่าย เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบันทึก ค้นหา แสดงข้อมูลสถิติสรุปนมดิบที่รับเข้ามา และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในคลังสินค้านม

5 CEO ขอบเขตของโครงการ COE เว็บแอปพลิเคชันที่ได้สามารถนำมาใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภทและยังสามารถนำมาใช้กับเครือข่ายที่อยู่ในสถานะออนไลน์และออฟไลน์ได้ สามารถบันทึก ค้นหา และแสดงข้อมูลสถิติสรุปนมดิบที่รับเข้ามา และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในคลังสินค้านม

6 ความรู้เบื้องต้นและเครื่องมือและความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา
CEO COE ความรู้เบื้องต้นและเครื่องมือและความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา - Apache - phpMyadmin - PHP - HTML - Editplus

7 CEO แผนการดำเนินงาน COE

8 ศึกษาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายนม
COE ศึกษาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายนม - ตาราง Excel รับผลิตภัณฑ์นม

9 ศึกษาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายนม(ต่อ)
COE ศึกษาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายนม(ต่อ) - ตาราง Excel จ่ายผลิตภัณฑ์นม

10 ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว
CEO COE ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว - อินเตอร์เฟสสำหรับรับนม

11 ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว (ต่อ)
- อินเตอร์เฟสสำหรับรับนม (ต่อ) 11

12 ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว(ต่อ)
COE ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว(ต่อ) - อินเตอร์เฟสสำหรับจ่ายนม

13 ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว (ต่อ)
- อินเตอร์เฟสสำหรับจ่ายนม 13

14 ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว (ต่อ)
- ตารางการบันทึกการจ่ายนม 14

15 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา
COE ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่คุ้นเคยกับโปรแกรม อินพุตที่รับเข้ามามีส่วยย่อยหลายส่วนมาก แนวทางแก้ไข อธิบายฟังก์ชันต่างๆให้เจ้าหน้าที่ฟังอย่างละเอียด จัดอินพุตที่มีลักษณะเดียวกันให้อยู่ในหมวดหมู่ เดียวกันเพื่อง่ายต่อการกรอกข้อมูล

16 งานที่จะดำเนินการต่อไป
COE งานที่จะดำเนินการต่อไป จัดทำในส่วนการเข้าสู่ระบบของสมาชิก จัดทำระบบสรุปผลทางสถิติ นำอินเตอร์เฟสที่ปรับปรุงแล้วนำไปเสนอต่อ องค์การสหกรณ์ส่งเสริมโคนม สอบถามข้อมูลแล้วนำมาพัฒนาเพิ่มเติม

17 ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการรายงาน Q & A
CEO COE Milk Warehouse System ระบบคลังสินค้านม ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการรายงาน Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google