งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of e-Office System for Computer Centre at Khon Kaen University COE2005-03 นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส 453040583-7 นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of e-Office System for Computer Centre at Khon Kaen University COE2005-03 นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส 453040583-7 นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development of e-Office System for Computer Centre at Khon Kaen University
COE นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส

2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ทีมงาน นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อ. .อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล 2. อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก

3 หัวข้อที่จะกล่าวถึง ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบบที่รับผิดชอบ
ผลงานที่ทำ ลำดับการพัฒนาระบบงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ

4 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
เป็นเรื่องยากในการจัดการเอกสารต่างๆในสำนักงาน เอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษยากต่อการเก็บรักษา การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารควรมีระบบที่ดี จึงนำเอาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์และดำเนินการโครงการ
สามารถนำความรู้มาพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงาน ที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้

6 ระบบงานในส่วนที่รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจอำนวยการ งานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงคือ งานภายในฝ่ายบริการและธรุการ

7 ฝ่ายบริหารและธุรการ ระบบงานที่รับผิดชอบคือวิเคราะห์ระบบงานเกี่ยวกับ สารบรรณ บริหารและธุรการ การเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ประชาสัมพันธ์ วิเทศ-สัมพันธ์และกิจการพิเศษ

8 ผลงานที่ทำ จากการดำเนินงานตลอดโครงการ มีผลงานในระบบงานเอกสารดังนี้ คือ
การขอหนังสือรับรอง การขอลา การถ่ายเอกสาร การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้รถยนต์ออกต่างจังหวัด การยืมกุญแจสำรอง

9 การรวบรวมกระบวนงาน รวบรวมกระบวนงานที่เป็นรูปแบบกระดาษ
Scan แบบ form เก็บไว้สร้างงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

10 ลำดับการพัฒนาระบบงาน
วิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบโดยใช้ Xiqma

11 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เขียน Business Flow จากกระบวนงาน Flow กำหนดเส้นทาง เงื่อนไข ปรับปรุง Business Flow ตรวจสอบความถูกต้องกับ User

12 ตัวอย่างBusiness Flow

13 XIQMA? ลักษณะของ XIQMA - เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิคส์ ที่ต้องการกำหนดลำดับเส้นทางเอกสาร องค์ประกอบของ XIQMA

14 XIQMA Electronic Form Designer

15 XIQMA Power Flow Designer

16 XIQMA Administrator

17 Demo

18 สรุปผลการดำเนินโครงการ
บทสรุปการดำเนินการ - ข้อดี 1. รวดเร็ว 2. ประหยัด 3. ดูแลง่าย - ข้อเสีย 1. จำกัดพื้นที่การใช้งาน 2. ความเสี่ยงในระบบป้องกัน ปัญหาที่พบในการดำเนินการ

19 ข้อเสนอแนะโครงการ 1.ควรวางแผนระบบงาน
2.เช็คความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จาก แหล่งข้อมูล 3. การลดรูปของระบบ 4. อุปกรณ์ช่วยในการทำโครงการ

20 เอกสารอ้างอิง Blaha-Rumbaugh Object-Oriented Modeling and Design with UML (2nd Edition), Pearson Pearson Prentice Hall. Simon St.Laurent-Ethan Cerami Building XML Applications, McGraw-Hill Companies, Inc. โครงการนนทรีเน็ต [cited 2005 July 5] Available from: Xiqma Web Officer [cited 2005 July 8] Available from: เอกสารจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอันได้แก่ - เอกสารแนะนำขั้นตอนงานอำนวยการ - เอกสารแบบFormงานอำนวยการ - Slide Power point งานอำนวยการ

21 Question ?


ดาวน์โหลด ppt Development of e-Office System for Computer Centre at Khon Kaen University COE2005-03 นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส 453040583-7 นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google