งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ

2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 จัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ. ศ
จัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ ภายใต้ชื่อ “หน่วยคอมพิวเตอร์” และ ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ เป็น “งานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2549

4 ภารกิจหลักดังนี้ :- ด้านการบริหาร : ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน ในการจัดทำงบประมาณด้าน IT ประจำปีของคณะ ด้านการซ่อมบำรุง : บริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ บริการคอมพิวเตอร์, เครื่อง scanner, เครื่องพิมพ์ แก่หน่วยงานและนักศึกษาของคณะ (บริการที่ห้องสมุด) บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของคณะ ด้านระบบเครือข่าย : พัฒนา ดูแล และจัดการระบบเครือข่ายและผู้ใช้งานในระบบ ด้านพัฒนาระบบงาน : พัฒนา และดูแลระบบงานภายในคณะ ทั้งในส่วนของสำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลทันตกรรม

5 โครงสร้างองค์กร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายระบบเครือข่าย ฝ่ายซ่อมบำรุง
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ทพ. วรรธนะ พิธพรชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายระบบเครือข่าย ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายพัฒนาระบบ น.ส. นิตตยา ตรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายวิศิษฐ โชติอุทยางกรู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ นายธีรเดช เขมะธีรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ น.ส. สุทิศา จรียานุวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6 ผลงาน ด้านการซ่อมบำรุง
ระบบการแจ้งซ่อม มี sms แจ้งยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

7 ผลงาน ด้านระบบฐานข้อมูล มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อแก่การตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ IT ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT ระบบฐานข้อมูลจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลสมัครอบรมออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน IT ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบค้นหาชื่อนักศึกษา พร้อมรูปและอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานการใช้สาธารณูปโภคของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงทะเบียน Notebook คณะทันตแพทยศาสตร์

8 ผลงาน ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รองรับระบบ IPv6
มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ตามความจำเป็นใช้งาน) ภายในคณะทันตแทพยฯ แผนผัง Fiber Optic คณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียด Fiber Optic ของคณะทันตแพทยศาสตร์ แผนผัง Network (แยก Switch และ ip) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ แผนผัง PSU-WiFi คณะทันตแพทยศาสตร์เชื่อมต่อกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนผังระยะ Fiber Optic ของคณะทันตแพทยศาสตร์ แผนผังการติดตั้ง Access Point คณะทันตแพทยศาสตร์

9 *********************
ผลงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ (ภายในคณะทันตแพทยฯ) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะฯ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 280 เครื่อง รวมทั้งจุดลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของ สนล. + ภาควิชา และ ในส่วนของ ร.พ. ทันตกรรม *********************

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google