งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล
COE ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล Out Patient Management for Hospital System

2 นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ 493041132-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
โดย นายชยกร พิมพานนท์ นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน
การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา สรุปผลโครงการ ข้อเสนอแนะ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งรองรับการทำงานในส่วนของ OPD พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ Client-Server และเป็นลักษณะ Web based

5 ขอบเขตของโครงการ พัฒนาโปรแกรมให้รองรับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ซึ่งโรงพยาบาลทดสอบคือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

6 แผนการดำเนินงาน

7 การพัฒนาโปรแกรม ภาพรวมโปรแกรม ระบบการจัดการการจ่ายยา
ระบบการจัดการรายงาน ระบบการจัดการรายการนัดผู้ป่วย ระบบการจัดการข้อมูลการตรวจวัด Vital Sign ระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วย ระบบการจัดการข้อมูลการลงทะเบียนตรวจรักษา ระบบการจัดการข้อมูลผลการตรวจรักษา

8 การพัฒนาโปรแกรม การทำงานของโปรแกรม

9 ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย
การทดสอบโปรแกรม ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย

10 การทดสอบโปรแกรม

11 การทดสอบโปรแกรม

12 การทดสอบโปรแกรม

13 ลงทะเบียนส่งตรวจรักษา
การทดสอบโปรแกรม ส่วนของการจัดการ ลงทะเบียนส่งตรวจรักษา

14 การทดสอบโปรแกรม

15 การทดสอบโปรแกรม

16 การทดสอบโปรแกรม ส่วนของการจัดการ ตรวจวัด Vital Sign

17 การทดสอบโปรแกรม

18 การทดสอบโปรแกรม

19 การทดสอบโปรแกรม

20 ลงทะเบียนส่งตรวจรักษา
การทดสอบโปรแกรม ส่วนของการจัดการ ลงทะเบียนส่งตรวจรักษา

21 การทดสอบโปรแกรม

22 การทดสอบโปรแกรม ส่วนของการรายงาน

23 การทดสอบโปรแกรม

24 การทดสอบโปรแกรม ส่วนของการตั้งค่า

25 การทดสอบโปรแกรม

26 ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
ต้องใช้เวลาในการศึกษาและสอบถามข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรมเป็นเวลามาก ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า วิธีแก้ปัญหา ศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม ปรึกษาผู้รู้และนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม

27 สรุปผลโครงการ ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล เป็นการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ในรูปแบบของไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) โดยใช้ภาษา C# และ ASP.Net Framework 3.5 Service Pack 1 ในการพัฒนา และใช้ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition เป็นฐานข้อมูล โครงงานนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล มีส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย การจัดการข้อมูลการลงทะเบียนตรวจรักษา การจัดการข้อมูลการตรวจวัด Vital sign การจัดการข้อมูลการตรวจรักษา การสั่งจ่ายยาและการลงนัด การออกรายงาน และการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานจริง หรือนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อได้

28 ข้อเสนอแนะ ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล ได้ออกแบบมาให้ใช้งานกับแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ระบบนี้สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข และทำการพัฒนาต่อให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกแผนกของโรงพยาบาลได้

29 COE Q&A Thank you


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google