งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1. Page 2 ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดแนวทางหรือการ ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ การเรียนการ สอน และดำเนินงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการขอรับทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1. Page 2 ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดแนวทางหรือการ ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ การเรียนการ สอน และดำเนินงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการขอรับทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1

2 Page 2 ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดแนวทางหรือการ ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ การเรียนการ สอน และดำเนินงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการขอรับทุน ดังนี้ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตลอดปี การขอรับทุน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม การขอทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา / สำนัก / สถาบัน มายัง สวพ.  ทางระบบ e-Research Management  ส่งเป็นเอกสารโครงการ จำนวน 6 ชุด

3 Page 3 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 6-12 เดือน งบประมาณดำเนินการ - สอดคล้องกับวิธีดำเนินการวิจัย - ตามเกณฑ์การคิดงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัยมี 1 คณะ

4 Page 4 ประโยชน์ต่อการปรับปรุง / ลดขั้นตอน / พัฒนาหน้างานที่ตนรับผิดชอบโดย คำแนะนำของหัวหน้าหน่วยงาน มีแนวทาง การขอรับทุน ดังนี้ การเปิดข้อเสนอโครงการวิจัย ตลอดปี การขอรับทุน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มการขอทุน  ทางระบบ e-Research Management  ส่งเป็นเอกสารโครงการจำนวน 4 ชุด

5 Page 5 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 6 เดือน งบประมาณดำเนินการ ในวงเงินไม่ เกิน 30,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัยมี 1 คณะ

6 Page 6


ดาวน์โหลด ppt Page 1. Page 2 ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดแนวทางหรือการ ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ การเรียนการ สอน และดำเนินงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการขอรับทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google