งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546

2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546
ยกเลิก ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน พ.ศ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

3 คณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วย
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 คณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1-2 คน เป็นกรรมการ ประธานสภาคณาจารย์หรือผู้แทน เป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนัก 1 คน เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ จำนวน 1-2 คน เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการตามข้อ 1,2 มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินวาระของการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ,กรรมการตามข้อ 5-6 มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 2 ปี อาจตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546
คณะกรรมการการเงินมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และพิจารณานำเงินรายได้ไปฝากหรือลงทุนเพื่อให้การเงินเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
1.จัดทำบัญชีแสดงสถานภาพเงินรายได้ประเภทต่างๆ ที่นำไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงิน รวมทั้งเงินรายได้ที่ฝากหรือลงทุนอยู่แล้ว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นรายเดือน พร้อมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางในการหารายได้จากการฝากเงินและลงทุน 2.ในการพิจารณานำเงินฝากไปฝากและลงทุน ให้ดำเนินการ ดังนี้ หลักเกณฑ์/วิธีการพิจารณาการนำเงินรายได้ไปฝากหรือลงทุน 2.1จัดทำบัญชีรายชื่อสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มั่นคงที่เห็นสมควรนำเงินรายได้ไปฝากและลงทุนจำนวนตามสมควร เสนอสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของทุกปี 2.2ในการนำเงินฝากและลงทุนตามข้อ 2.1 ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและการลงทุน พร้อมทั้งเงื่อนไข อย่างสม่ำเสมอ และให้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

6 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
2.3อำนาจในการอนุมัติการนำเงินไปฝากและลงทุน ให้เป็นของคณะกรรมการ แต่อาจมอบอำนาจให้กรรมการอื่นทำแทนได้ ตามเงื่อนไข กรรมการที่ได้รับมอบหมายอำนาจต้องกระทำร่วมกันอย่างน้อย 2 คน โดยกรรมการ 1 ใน 1 คนต้องเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องกำหนดเงื่อนไขในการมอบอำนาจเกี่ยวกับจำนวนเงินขั้นสูงสุดหรือเงื่อนไขอื่นที่ชัดเจน หลักเกณฑ์/วิธีการพิจารณาการนำเงินรายได้ไปฝากหรือลงทุน (ต่อ) 2.4 ในกรณีที่การนำเงินไปฝากและลงทุนมีจำนวนเงินสูงกว่าที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

7 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
3.กำหนดหลักเกณฑ์ วงเงิน และประเภทของธุรกรรมที่จะนำเงินรายได้ไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์/วิธีการพิจารณาการนำเงินรายได้ไปฝากหรือลงทุน (ต่อ) 4.ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google