งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graduate School Khon Kaen University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graduate School Khon Kaen University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graduate School Khon Kaen University
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบำรุงรักษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2556

2 พันธกิจ 1.ภารกิจด้านนโยบายและแผนพัฒนา บัณฑิตศึกษา
Graduate School Khon Kaen University พันธกิจ 1.ภารกิจด้านนโยบายและแผนพัฒนา บัณฑิตศึกษา 2.ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 3.ภารกิจด้านการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมทั้งที่เป็นหลักสูตรปกติและนานาชาติ 4.ภารกิจด้านรักษามาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตศึกษา

3 การบริหารจัดในสำนักงานคณบดี
Graduate School Khon Kaen University การบริหารจัดในสำนักงานคณบดี ภารกิจกลุ่มอำนวยการ หน้าที่อำนวยการเพื่อเกิดความสะดวกและคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน โดยอำนวยความสะดวกด้านการคลังและพัสดุ ธุรการ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ และดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล การเจ้าหน้าที่ และงานบริหารทั่วไปอื่นๆ

4 Graduate School Khon Kaen University
ภารกิจกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ ทำหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยงานด้านนโยบายและแผน วิจัยสถาบัน ระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษา การรับเข้า หลักสูตร วิทยานิพนธ์ และสาขาวิชาร่วม

5 Graduate School Khon Kaen University

6 แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบำรุงรักษา
Graduate School Khon Kaen University แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบำรุงรักษา

7 2.เพื่อช่วยให้ลดขั้นตอนการทำงาน
Graduate School Khon Kaen University วัตถุประสงค์การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1.เพื่อช่วยบันทึกความจำ 2.เพื่อช่วยให้ลดขั้นตอนการทำงาน 3.เพื่อช่วยให้สะดวกและง่ายต่อการจัดซื้อ/จ้าง/มีอำนาจต่อรองราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

8 Graduate School Khon Kaen University
4. เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับแผน/นโยบายและพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 5. เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6. เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า

9 8.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Graduate School Khon Kaen University 7.เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน 8.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.เพื่อเป็นรายงานให้กับผู้บริหารได้รับทราบความเคลื่อนไหวของงบประมาณและแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

10 Graduate School Khon Kaen University
ขั้นตอนการจัดทำ

11 1.แต่งตั้งคณะทำงานการ จัดทำงบประมาณ
Graduate School Khon Kaen University 1.แต่งตั้งคณะทำงานการ จัดทำงบประมาณ

12 2. ประชุมคณะทำงานฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณประจำปี
Graduate School Khon Kaen University 2. ประชุมคณะทำงานฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณประจำปี

13 3. การจัดหาข้อมูล รายการ รายละเอียด
Graduate School Khon Kaen University 3. การจัดหาข้อมูล รายการ รายละเอียด รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างประจำปี ประชุมย่อยตามกลุ่มภารกิจเพื่อจัดทำประมาณการงบประมาณ

14 กรอกรายละเอียดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม
Graduate School Khon Kaen University กรอกรายละเอียดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม แบบพิมพ์ รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1. รายการ 2. แผนงาน ……………………………………..………………………….……………………………………………..…………….. 3. งาน/โครงการ 4. สอดคล้องกับนโยบายเงินรายได้มหาวิทยาลัยข้อที 5. เหตุผลความจำเป็น 6. วัตถุประสงค์ 7. ประโยชน์ใช้สอย 8. สถานที่ติดตั้ง 9. ราคาประเมินต่อหน่วย ความพร้อมในการการดำเนินการ (เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา ติดตั้ง

15 แผนการจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้าง
Graduate School Khon Kaen University แผนการจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้าง การสำรวจความต้องการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบัญชีรายชื่อวัสดุที่ใช้ประจำ ชี้แจงความสำคัญของการสำรวจความต้องการ ส่งแบบฟอร์ม (กำหนดชื่อวัสดุ) ตามกลุ่มภารกิจ กำหนดเวลาส่งกลับ

16 Graduate School Khon Kaen University
ตัวอย่างแบบสำรวจ

17 แผนการบำรุงรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบัญชีรายชื่อพัสดุจากทะเบียนคุม
Graduate School Khon Kaen University แผนการบำรุงรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบัญชีรายชื่อพัสดุจากทะเบียนคุม ชี้แจงความสำคัญของการสำรวจเพื่อการบำรุงรักษา ส่งแบบฟอร์ม รายการพัสดุให้ผู้ดูแล ในกลุ่มภารกิจ กำหนดเวลาส่งกลับ

18 ตัวอย่างแผนการบำรุง(รายตัว)
Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่างแผนการบำรุง(รายตัว)

19 รายการวัสดุ/จ้าง/บำรุงรักษา ปริมาณ/จำนวนครั้ง เวลาที่ต้องการใช้
Graduate School Khon Kaen University กลุ่มภารกิจ ลงรายละเอียดตามแบบสำรวจความต้องการ แบบรายงานการบำรุงรักษา โดยระบุ รายการวัสดุ/จ้าง/บำรุงรักษา ปริมาณ/จำนวนครั้ง เวลาที่ต้องการใช้ เหตุผลความจำเป็น

20 วิเคราะห์กำหนดจำนวนและระยะเวลาจัดหา
Graduate School Khon Kaen University วิเคราะห์กำหนดจำนวนและระยะเวลาจัดหา เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ราคาซื้อครั้งก่อน, ราคาตลาด,ประวัติการซ่อม สถิติการใช้,ช่วงเวลาที่ต้องการใช้ จำนวนคงคลัง, อายุการใช้งาน วิธีการ จำนวนวงเงิน,งบประมาณ

21 4.ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำประมาณการ/รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง
Graduate School Khon Kaen University 4.ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำประมาณการ/รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง 5.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดงบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและส่งของบประมาณ 6.ผู้บริหารและบุคลากร จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี

22 Graduate School Khon Kaen University

23 Graduate School Khon Kaen University
7.เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง แผนการบำรุงรักษา ในส่วนของงานพัสดุ โดยบันทึกรายการตามแบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง บำรุงรักษา ประจำปี

24 ตัวอย่างรายงานแผนวัสดุ
Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่างรายงานแผนวัสดุ

25 ตัวอย่างรายงานครุภัณฑ์
Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่างรายงานครุภัณฑ์

26 ตัวอย่างรายงานแผนการบำรุง
Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่างรายงานแผนการบำรุง

27 8.เสนอผู้บริหาร เพื่ออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/บำรุงรักษา
Graduate School Khon Kaen University 8.เสนอผู้บริหาร เพื่ออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/บำรุงรักษา 9.เสนอหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

28 Graduate School Khon Kaen University
THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Graduate School Khon Kaen University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google