งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการรายงานผลการ ดำเนินการ ตั้วบ่งชี้ที่ สกอ. 7.3 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการรายงานผลการ ดำเนินการ ตั้วบ่งชี้ที่ สกอ. 7.3 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการรายงานผลการ ดำเนินการ ตั้วบ่งชี้ที่ สกอ. 7.3 1

2 2 กรณีใช้ของ หน่วยงาน กรณีใช้ของ มหาวิทยาลัย 1. หน่วยงานต้องมีการตั้ง คณะกรรมการจัดทำ แผนระบบสารสนเทศ ที่ ประกอบไปด้วยผู้บริหาร ด้านระบบสารสนเทศของ สถาบัน และกลุ่มผู้บริหารที่ เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 1. ให้หน่วยงานอ้างว่าใช้ คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ของ มธ. ( ดูบทสรุปแผน แม่บท IT) 2. ให้ระบุระบบงานที่ หน่วยงานใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจ ว่าระบบ ใดใช้ของมหาวิทยาลัย / ระบบใดใช้ของหน่วยงาน เอง ตามแบบฟอร์ม ตามแบบฟอร์ม ( ขอให้ส่งแบบฟอร์ม ดังกล่าวมาที่ กองแผนงาน ภายในใน วันที่ 22 มีนาคม 2556) 2. ต้องแสดงให้เห็นว่า แผนระบบสารสนเทศ สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของหน่วยงาน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) เกณฑ์มาตรฐานและ แนวทางดำเนินการ

3 3 กรณีใช้ของ หน่วยงาน กรณีใช้ของ มหาวิทยาลัย 3. ระบบสารสนเทศที่ นำเสนอ ในแผนระบบสารสนเทศ ควรประกอบด้วย ( เป็นอย่าง น้อย ) - วัตถุประสงค์ และ ความสามารถ ในการทำงานของระบบแต่ ละระบบ - ความสอดคล้องของ แต่ละระบบ ที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของ หน่วยงาน - ความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบสารสนเทศที่นำเสนอ ใหม่กับระบบสารสนเทศที่มี อยู่ในปัจจุบัน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ( ต่อ ) เกณฑ์มาตรฐานและ แนวทางดำเนินการ

4 4 กรณีใช้ของ หน่วยงาน กรณีใช้ของ มหาวิทยาลัย 3. ( ต่อ ) - ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องการใช้ใน แต่ละระบบ ทั้ง hardware, software (system software และ application software) database, people-ware, และ facilities อื่นๆ - งบประมาณที่ใช้ในแต่ ละระบบ - การประเมินความ คุ้มค่าของระบบสารสนเทศ - การจัดลำดับ ความสำคัญของระบบ สารสนเทศ 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ( ต่อ ) เกณฑ์มาตรฐานและ แนวทางดำเนินการ

5 5 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ นำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ กรณีใช้ของ หน่วยงาน กรณีใช้ของ มหาวิทยาลัย ต้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่ ใช้ในการดำเนินงานตามปกติ และมีระบบ สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ และควรแสดงให้เห็นว่ามีการนำระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารฯ ไปใช้บริหาร / ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบัน รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานและ แนวทางดำเนินการ

6 6 3. มีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กรณีใช้ของ หน่วยงาน กรณีใช้ของ มหาวิทยาลัย ต้องมีการประเมินความ พึงใจของผู้ใช้ระบบ สารสนเทศเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ ประเมินผลความพึง พอใจของผู้ใช้ระบบ ในส่วนที่เป็นระบบงาน กลางของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากหน่วยงานมี ระบบของตนเองควรมี การประเมินผลความ พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ นั้นๆ ด้วย เกณฑ์มาตรฐานและ แนวทางดำเนินการ

7 7 4. มีการนำผลการประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรณีใช้ของ หน่วยงาน กรณีใช้ของ มหาวิทยาลัย 1. กำหนดผู้รับผิดชอบใน การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก การประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 2. นำผลการประเมินความ พึงพอใจมาใช้ในการจัดทำ แผนปรับปรุงระบบ สารสนเทศ 3. แผนปรับปรุงระบบ สารสนเทศควรผ่านการ พิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 4. มีการดำเนินการตาม แผนปรับปรุงระบบ สารสนเทศตามระยะเวลาที่ กำหนด มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ วิเคราะห์ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ จัดทำแผนและ ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน ส่วนที่เป็นระบบงานกลาง ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีระบบ ของตนเองควรมีการ วิเคราะห์ผลการประเมิน ความพึงพอใจ และจัดทำ แผนปรับปรุงระบบ สารสนเทศด้วย เกณฑ์มาตรฐานและ แนวทางดำเนินการ

8 8 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ของหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด กรณีใช้ของ หน่วยงาน กรณีใช้ของ มหาวิทยาลัย มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ เครือข่ายของสำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษาตามที่สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษากำหนด ได้แก่ ระบบ CHE QA online ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล ด้านนักศึกษา บุคลากร และข้อมูลหลักสูตร ในสถาบันอุดมศึกษา เป็น ต้น มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online ตาม กำหนด เกณฑ์มาตรฐานและ แนวทางดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการรายงานผลการ ดำเนินการ ตั้วบ่งชี้ที่ สกอ. 7.3 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google