งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติและแนวทาง การเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติและแนวทาง การเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาวิศวกร สัมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 13 มิถุนายน 2551

2 การอบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติและแนวทาง การเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
โดย นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ์ นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ นายศักดิ์สิทธิ์ บุญนำ

3 คำแนะนำในการยื่นขอระดับเป็นวุฒิวิศวกร
ท่านเป็นสามัญวิศวกรครบ 5 ปี รึยัง ? ? ? เสนอแบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ(เลื่อนระดับ) เสนอแบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในช่วงที่เป็น “สามัญวิศวกร” มีสภาพเป็นสมาชิกสภาวิศวกร แสดงปริมาณงานที่วัดได้ มีวุฒิวิศวกรรับรองผลงาน เอกสารประกอบคำขอ ทำเป็นสำเนา 3 ชุด (ทำเครื่องหมายให้ตรงวัตถุประสงค์เพื่อสะดวกในการนำเสนอเอกสาร)

4 จัดทำรายงานผลงานที่เป็นโครงการดีเด่น
เรื่องดีเด่นที่จะนำเสนอเป็นรายงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และกำลังพล / เครื่องจักร วิเคราะห์แผนและผลตอบแทนตลอดจน แนวทางการแก้ปัญหา แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนทั้งในทางวิศวกรรม และการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนจุดเด่น ของโครงการที่มีผลในการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เหมืองแร่และ โดยรวม

5 การประเมิณผลโดยรวม ผลงานทั่วไป ผลงานตามรายงาน ความละเอียดของโครงการ
เนื้อหาของรายงาน และการวิเคราะห์ในเรื่องวิศวกรรมและการบริหาร ผลของการวิเคราะห์ที่มีผลต่อวิชาชีพและสังคม เทคนิคการแก้ปัญหาและ วิสัยทัศน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตลอดจนความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม

6 การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์
ศึกษาขั้นตอน และที่มาของข้อมูล วางกลยุทธ การวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารอ้างอิง ประเมิณผลและสรุปผลวิเคราะห์ในรายละเอียดการทำ รายงานเพื่อเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติจริง เสนอสรุปรายงานเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณา มีความพร้อมที่จะตอบคำถามในขอบเขตของวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวุฒิวิศวกร

7 เอกสารอื่นๆ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 “ จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
รายละเอียดโครงาน(ควรทำเป็นเล่ม) ขนาด A4 ให้ เรียบร้อย จำนวนโครงการละ 3 – 4 เล่ม


ดาวน์โหลด ppt การอบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติและแนวทาง การเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google