งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน
กว่าจะเป็นห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

2 ก่อนอื่น... Faculty of Communication Sciences มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมทำให้ virtual classroom คณะวิทยาการสื่อสารเป็นจริง สำนักวิทยบริการ โดย อาจารย์ทวี ทองคำ ผู้พัฒนาและดูแลระบบห้องเรียนเสมือน OAS : Learning Management System มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนับสนุนทุนการผลิตห้องเรียนเสมือน Best Practice 2005 คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้สนับสนุนทุน เครื่องมือ และแรงจูงใจ คณาจารย์คณะวิทยาการสื่อสารทุกท่าน ผู้ลงแรงปฏิบัติอย่างเต็มกำลัง Faculty of Communication Sciences

3 แต่ละก้าวย่างของการพัฒนา...
เป้าหมายปี 2549 ร้อยละ 80 ของรายวิชาทั้งหมด จำนวนรวม ปี รายวิชา Best Practice 2005 จำนวนรายวิชาที่ใช้ Virtual Classroom ในการเรียนการสอน จำนวนรวม ปี รายวิชา จำนวนรวม ปี รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 64 ของรายวิชาที่เปิดสอน Faculty of Communication Sciences

4 นี่คือตัวอย่าง...Virtual Classroom
OAS : Learning Management System Best Practice 2005

5 Webboard สนทนา ซักถาม ส่งเสริมความสัมพันธ์ผู้เรียน ผู้สอน

6 Webboard ส่งเสริมบรรยากาศการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตย

7 Webboard ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะการคิดใคร่ครวญ คิดสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์ และสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

8 สืบค้น ค้นคืน ทบทวน สะดวก ทุกที่ ทุกเวลาตามอัธยาศัย
สืบค้น ค้นคืน ทบทวน สะดวก ทุกที่ ทุกเวลาตามอัธยาศัย แหล่งข้อมูล - เอกสารประกอบการสอน - presentations - แหล่งค้นคว้าออนไลน์

9 สะดวก ประหยัด ตรวจสอบได้ การบ้านและงานที่มอบหมาย

10 ประเมินและให้ความเห็นย้อนกลับงานที่มอบหมายผ่านเว็บ

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน... Faculty of Communication Sciences
ประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการฯ และประเมินความพึงพอใจ โดยนักศึกษา ขอรับทุนสนับสนุน (กรณีรายวิชาใหม่) Best Practice 2005 อาจารย์พัฒนาและใช้ Virtual classroom ในการเรียนการสอน อาจารย์ของคณะระบุให้ การจัดทำห้องเรียนเสมือน อยู่ในขอบข่ายภาระงาน ในรอบการประเมินทุก 6 เดือน ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุง (กรณีไม่ขอรับทุน และเป็นวิชาที่เคยจัดทำแล้ว) Faculty of Communication Sciences

12 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ...
การจัดทำห้องเรียนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานอาจารย์ และนำมาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี มีการประเมินคุณภาพห้องเรียนเสมือนทุกภาคการศึกษา และมีประเด็นการประเมินที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพห้องเรียนเสมือน ที่แต่งตั้งโดยคณะ Best Practice 2005 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งาน ของอาจารย์ ในสัดส่วน 1:1 รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้ เข้ารับการอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนพัฒนาห้องเรียนเสมือน จากมหาวิทยาลัย และคณะ Faculty of Communication Sciences

13 พัฒนาระบบและ กลไกการประเมิน ความพึงพอใจ โดยนักศึกษา
แนวทางพัฒนาในอนาคต... ติดตามประเมิน รายวิชาเก่าที่ยังใช้ ในการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ และมีปรับเนื้อหา อย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาระบบและ กลไกการประเมิน ความพึงพอใจ โดยนักศึกษา พัฒนาไปสู่ ห้องเรียนเสมือน ระบบ Web-based เพื่อบริการวิชาการ ต่อสาธารณะ Best Practice 2005 Faculty of Communication Sciences

14 ขอขอบคุณ... Faculty of Communication Sciences คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สำหรับการสนับสนุนการดำเนินงาน... คณะวิทยาการสื่อสาร Best Practice 2005 Faculty of Communication Sciences


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google