งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

2 ภาพรวมแหล่งทุนที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ ของแหล่งทุน ประเภททุน ฝ่ายประสานงานการวิจัย กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี เพื่อพัฒนาวิชาการ (พื้นฐานสาขาวิชา) (วิจัยประยุกต์) งบประมาณแผ่นดิน เพื่อพัฒนาประเทศตามพันธกิจของ ม. (งบปกติ) เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงวิจัย)

3 ปฏิทินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี)

4 ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน (งบปกติ)

5 ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวิจัย)

6 ขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ส่งข้อเสนอฯ พิจารณาให้ทุน ดำเนิน การวิจัย พิจารณารายงาน SmartArt custom animation effects: motion path and faded zoom (Intermediate) To reproduce the SmartArt effects on this page, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click Process. In the Process pane, click Basic Chevron Process (third row, first option from the left), and then click OK to insert the graphic into the slide. To create a fourth chevron shape, select the chevron shape at the right end of the graphic, and then under SmartArt Tools, on the Design tab, in the Create Graphic group, click the arrow next to Add Shape, and select Add Shape After. Select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, enter text. Select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the SmartArt Styles group, do the following: Click Change Colors, and then under Colorful click Colorful Range – Accent Colors 3 to 4 (third option from the left). Click More, and then under 3-D, click Inset (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. On the slide, select the graphic. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Subtle, click Faded Zoom. Under Modify: Faded Zoom, in the Speed list, select Fast. Also in the Custom Animation task pane, click Add Effect, point to Motion Paths, and then click Left. Also in the Custom Animation task pane, select the second animation effect (left motion path), and then under Modify: Left, in the Speed list, select Fast. On the slide, right-click the motion path, and then click Reverse Path Direction. (Note: The green arrow will move to the left end of the motion path.) Press and hold CTRL, and then select the first and second animation effects (faded zoom effect and left motion path) in the Custom Animation task pane. Click the arrow to the right of the second animation effect (left motion path), and then click Effect Options. In the Left dialog box, on the SmartArt Animation tab, in the Group graphic list, select One by one. Also in the Custom Animation task pane, do the following: Click the double arrow under the first animation effect (faded zoom effect) to expand the contents of the list of effects. Click the double arrow under the second animation effect (left motion path) to expand the contents of the list of effects. Press and hold CTRL, and then in the Custom Animation task pane, select the first, second, third, and fourth animation effects (all four faded zoom effects). Under Modify: Faded Zoom, in the Start list, select After Previous. Press and hold CTRL, and then in the Custom Animation task pane, select the fifth, sixth, seventh, and eighth animation effects (all four left motion paths). Under Modify: Left, in the Start list, select With Previous. Also in the Custom Animation task pane, do the following to reorder the list of effects: Drag the fifth animation effect (first left motion path) until it is second in the list of effects. Drag the sixth animation effect (second left motion path) until it is fourth in the list of effects. Drag the seventh animation effect (third left motion path) until it is sixth in the list of effects. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. In the Direction list, click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left).

7 ขึ้นกับแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและส่งข้อเสนอในระบบ e-Research Management ขั้นตอนการส่งข้อเสนอฯ ขึ้นกับแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายเงินงวด ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิจัย SmartArt custom animation effects: vertical box list (Intermediate) To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click List. In the List pane, click Vertical Box List (first row, fourth option from the left), and then click OK to insert the graphic into the slide. Press and hold CTRL, and then select the third pair of rectangles from the top (both the smaller, first-level rectangle and the larger, second-level rectangle). Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the Create Graphic group, click the arrow next to Add Shape, and then click Add Shape After. Select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, enter text. (Note: To create a bullet below each heading, select the heading text box in the Type your text here dialog box, and then under SmartArt Tools, on the Design tab, in the Create Graphic group, click Add Bullet. Enter text into the new bullet text box.) Select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Size, and then do the following: In the Height box, enter 5.92”. In the Width box, enter 6.67”. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Arrange, click Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Middle. Click Align Center. On the Design tab, in the Themes group, click Colors, and then under Built-in click Civic. (Note: if this action is taken in a PowerPoint presentation containing more than one slide, the color scheme will be applied to all of the slides.) Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the SmartArt Styles group, do the following: Click Change Colors, and then under Accent 1 click Colored Fill – Accent 1 (second option from the left). Click More, and then under 3-D click Polished (first row, first option from the left). Press and hold CTRL, and then select the four larger, second-level rectangles. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shapes group, click Change Shape, and then under Rectangles click Rounded Rectangle (second option from the left). On the Home tab, in the Font group, select Franklin Gothic Book from the Font list, and then select 24 from the Font Size list. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Up (second row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1, Darker 35% (fifth row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then click Black, Text 1, Lighter 25% (fourth row, second option from the left). Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click 3-D Format, and then do the following in the 3-D Format pane: Under Bevel, click the button next to Top, and then under Bevel click Circle (first row, first option from the left). Next to Top, in the Width box, enter 4 pt, and in the Height box, enter 4 pt. Under Depth, in the Depth box, enter 1 pt. Under Surface, click the button next to Material, and then under Standard click Plastic (third option from the left). Click the button next to Lighting, and then under Special click Flat (first option from the left). On the slide, press and hold CTRL, and then select the four smaller, first-level rectangles. On the Home tab, in the Font group, select Franklin Gothic Medium from the Font list, and then enter 26 in the Font Size box. Select the top first-level rectangle. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Teal, Accent 3, Darker 50% (sixth row, seventh option from the left). Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Teal, Accent 3, Darker 25% (fifth row, seventh option from the left). Select the second first-level rectangle. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Brown, Accent 4, Darker 50% (sixth row, eighth option from the left). Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Brown, Accent 4, Darker 25% (fifth row, eighth option from the left). Select the third first-level rectangle. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Green, Accent 5, Darker 50% (sixth row, ninth option from the left). Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Green, Accent 5, Darker 25% (fifth row, ninth option from the left). Select the fourth first-level rectangle. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 50% (sixth row, 10th option from the left). Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 20% (fifth row, 10th option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. On the slide, select the graphic. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Subtle, click Expand. Under Modify: Expand, in the Speed list, select Fast. Also in the Custom Animation task pane, select the animation effect. Click the arrow to the right of the animation effect, and then click Effect Options. In the Expand dialog box, on the SmartArt Animation tab, in the Group graphic list, select One by one. Also in the Custom Animation task pane, click the double arrow under the animation effect to expand the contents of the list of effects, and then do the following: Press and hold CTRL, and then select all of the animation effects. Under Modify: Expand, in the Start list, select With Previous. Press and hold CTRL, and then select the second, fourth, sixth and eighth animation effects (expand effects for the larger, second-level rectangles). Click Change, point to Entrance, and then click More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Compress. Press and hold CTRL, and then select the third, fifth, and seventh animation effects. Under Modify: Expand, in the Start list, select On Click. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Also under Gradient stops, customize the gradient stops that you added as follows: In the Stop position box, enter 63%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left).

8 สำนักงาน คกก.วิจัยแห่งชาติ (วช.)
การติดตาม กำกับดูแล การวิจัยของมหาวิทยาลัย โครง การวิจัย สวพ. กองแผนฯ สภามหาวิทยาลัย สำนักงาน คกก.วิจัยแห่งชาติ (วช.) SmartArt custom animation effects: basic radial Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box, enter 30 pt. Press and hold SHIFT, and then on the left circle, drag a corner adjustment handle toward the center to decrease the size. (Intermediate) On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 40, and then click Bold. To reproduce the SmartArt on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. Drag the top circle slightly toward the bottom of the slide. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click Relationship. In the Relationship pane, click Basic Radial (sixth row, second option from the left), and then click OK to insert the graphic into the slide. To reproduce the line effects on this slide, do the following: Press and hold CTRL, and then select each of the four lines connecting the circles in the SmartArt graphic. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, select Gradient line in the Line Color pane, and then do the following: On the slide, select the SmartArt graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, in the top level bullet, enter the text for the center circle of the graphic. In the second-level bullets, enter the text for all the other shapes in the SmartArt graphic. In the Type list, select Linear. In the Direction list, select Linear Right (first row, fourth option from the left). With the SmartArt graphic still selected, on the Design tab, in the Themes group, click Colors, and then select Median. Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Shape Height box, enter 5”. In the Stop position box, enter 0%. In the Shape Width box, enter 7.5”. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the SmartArt Styles group, click SmartArt Styles, and then under Best Match for Document select Intense Effect (fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: On the Home tab, in the Font group, click the button next to Font Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). In the Stop position box, enter 100%. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane, under Surface, do the following: In the Transparency box, enter 100%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Style in the left pane, and in the Line Style pane do the following: In the Material list, under Special Effect, select Soft Edge (first row, second option from the left). In the Width box, enter 3.5 pt. In the Lighting list, under Neutral, select Harsh (first row, fourth option from the left). In the Dash type list, select Round Dot (second option from the top). In the Angle box, enter 30°. Press and hold CTRL, and select all five shapes in the SmartArt graphic. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane. In the Shadow pane, in the Presets list, under Outer select Offset Bottom (first row, second option from the left), and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animation tab, in the Animations group, click Custom Animation. On the slide, select the SmartArt graphic, and then in the Custom Animation task pane, to the following: Click Add Effect, point to Entrance, and select More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, select Zoom. In the Transparency box, enter 65%. In the Size box, enter 103%. In the Blur box, enter 9 pt. In the Angle box, enter 90°. Click the arrow to the right of the zoom entrance effect, and then select Effect Options. In the Zoom dialog box, do the following: In the Distance box, enter 3 pt. To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following: On the Effect tab, in the Zoom list, select In from Screen Center. On the slide, select the center circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane do the following: On the Timing tab, in the Speed list, select 1 seconds (Fast). On the SmartArt Animation tab, in the Group graphic list, select From center one by one. Under Bevel, in the Top list, under Bevel, select Circle (first row, first option from the left). In the Custom Animation task pane, expand the contents of the list by clicking the double arrow under the zoom entrance effect, and then do the following: Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box, enter 24 pt. Select the first effect (zoom entrance effect), and under Modify: Zoom, in the Start list, select With Previous. Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box, enter 12 pt. Select the second effect (zoom entrance effect), click Change, point to Entrance, and then select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Basic, select Wipe. On the slide, select the top circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane do the following: Click the arrow to the right of the second effect (now wipe effect) and select Effect Options, and then in the Wipe dialog box do the following: Click Solid fill. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Orange, Accent 2 (first row, sixth option from the left). On the Effect tab, in the Direction list, select From Bottom. Also in the Format Shape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane do the following: On the Timing tab, in the Delay box, enter 0.5. On the Timing tab, in the Speed list, select 0.5 seconds (Very Fast). Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box, enter 20 pt. Select the fourth effect (zoom entrance effect), click Change, point to Entrance, and select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Basic, select Wipe. Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box, enter 15 pt. Press and hold SHIFT, and then on the top circle, drag a corner adjustment handle toward the center to decrease the size. Click the arrow to the right of the fourth effect (now wipe effect) and select Effect Options, and then in the Wipe dialog box, do the following: On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 20. Drag the top circle approximately 0.5” to the right. On the Effect tab, in the Direction list, select From Left. Select the right circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane do the following: Select the sixth effect (zoom entrance effect), click Change, point to Entrance, and select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Basic, select Wipe. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Gold, Accent 4 (first row, eighth option from the left). Click the arrow to the right of the sixth effect (now wipe effect) and select Effect Options, and then in the Wipe dialog box, do the following: Press and hold SHIFT, and then on the right circle, drag a corner adjustment handle toward the center to decrease the size. Select the eighth effect (zoom entrance effect), click Change, point to Entrance, and then select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Basic, select Wipe. On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 28 pt. Drag the right circle slightly toward the right corner of the slide. One the slide, select the bottom circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane do the following: Click the arrow to the right of the eighth effect (now wipe effect) and select Effect Options, and then in the Wipe dialog box, do the following: On the Effect tab, in the Direction list, select From Right. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Green, Accent 5 (first row, ninth option from the left) Under Bevel, in the Top list, select Circle (first row, first option from the left). To reproduce the background on this slide, do the following: Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box enter 24 pt. Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box enter 12 pt. Press and hold SHIFT, and then on the bottom circle, drag a corner adjustment handle away from the center to increase the size. In the Type list, select Radial. In the Direction, list click From Center (third option from the left). On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 28. On the slide, select the left circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 35% (third row, second option from the left). In the Color list, under Theme Colors select Olive Green, Accent 3 (first row, seventh option from the left). Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box, enter 30 pt.

9 การขอยกเลิก/ยุติการวิจัย
คำถามและประเด็นที่พบบ่อย การส่งข้อเสนอ จะส่งข้อเสนอแหล่งทุนใด กำหนดเปิด/ปิดรับข้อเสนอ การปรับ แก้ไขโครงการวิจัย ได้หรือไม่ ปรับได้เมื่อไร ทำอย่างไร การขอยกเลิก/ยุติการวิจัย ทำได้หรือไม่ มีผลสืบเนื่องหรือไม่อย่างไร SmartArt custom animation effects: radial list On the Timing tab, in the Start list, select With Previous. On the Timing tab, in the Speed list, select 1 seconds (Fast). (Intermediate) On the SmartArt Animation tab, in the Group graphic list, select One by one. To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. Click the double arrow under the animation effect to expand the list of effects. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click Relationship. In the Relationship pane, click Radial List (fifth row, fourth option from the left), and then click OK to insert the graphic into the slide. Select the first effect in the list (fade entrance effect), and then click Change, point to Entrance, and select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Moderate, select Grow & Turn. To enter text, select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, in the top level bullets, enter the text for the three, smaller circle shapes in the graphic. In the second-level bullets, type the text for the bullets to the right of the three, smaller circle shapes. Select the second effect in the list (fade entrance effect), and then click Change, point to Entrance and select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Basic, select Wipe. Select the second effect in the list again (wipe entrance effect). Under Modify: Wipe, do the following: On the slide, select the SmartArt, and then on the Design tab, in the Themes group, click Colors, and under Built-In, select Technic. In the Start list, select After Previous. Press and hold CTRL, and on the slide, select the large circle and all three small circles. In the Direction list, select From Left. On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow to the right of Shape Effects, point to Preset, and then under Presets select Preset 2 (first row, second option from the left). In the Speed list, select Very Fast. Select the third effect in the list (fade entrance effect), and then click Change, point to Entrance, and select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Subtle, select Faded Zoom. On the slide, click the picture placeholder in the center of the large circle. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert. (Notes: (1) If the picture in the large circle is distorted, tile the picture as a texture by selecting the large, picture-filled circle, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane check Tile picture as texture. (2) If necessary, change the tile position of the picture within the shape. To do this, in the Format Shape dialog box, in the Fill pane, under Tiling options, enter values into the Offset X and Offset Y boxes to reposition the focal point of the picture. To resize the picture, in the Format Shape dialog box, in the Fill pane, under Tiling options, enter values into the Scale X and Scale Y boxes.) Select the third effect in the list again (faded zoom entrance effect). Under Modify: Faded Zoom, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select Fast. Select the fourth effect in the list (fade entrance effect), and under Modify: Fade, in the Start list select With Previous. Press and hold CTRL, and select the fifth and eighth effects in the list (fade entrance effects), and then click Change, point to Entrance, and select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Basic select Wipe, and then click OK. Select the top, small circle in the SmartArt graphic. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane click Solid fill, and then in the Color list, select Gray-25%, Background 2, Darker 75% (fifth row, third option from the left). With the fifth and eighth effects in the list still selected (wipe entrance effects), under Modify: Wipe, do the following: Select the middle small circle in the SmartArt graphic. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, click Solid fill in the Fill pane, and then in the Color list select Gold, Accent 2 (first row, sixth option from the left). Press and hold CTRL, and select the sixth and ninth effects in the list (fade entrance effects). Click Change, point to Entrance, and select More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Subtle, select Faded Zoom. With the sixth and ninth effects in the list still selected (faded zoom entrance effects), under Modify: Faded Zoom, do the following: Select the bottom small circle in the SmartArt graphic. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, click Solid fill in the Fill pane, and then in the Color list select Lavender, Accent 3 (first row, seventh option from the left). Press and hold CTRL, and select the seventh and 10th animation effects in the list (fade entrance effects), and then under Modify: Fade, in the Start list, select After Previous. Press and hold CTRL, and select all three lines connecting the large circle to the three smaller circles. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, do the following: To reproduce the background effects on this slide, do the following: Click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane click Solid line. Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Also in the Line Color pane, in the Color list select White, Background 1, Darker 25% (fourth row, first option from the left). In the Type list, select Radial. Also in the Format Shape dialog box, click Line Style in the left pane, and in the Line Style pane, do the following: Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). In the Width box, enter 2.5 pt. Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. In the Dash type list, select Round Dot (second option from the top). Also under Gradient stops, customize the gradient stops that you added as follows: Press and hold CTRL, and select all three text boxes in the SmartArt graphic. On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 22. Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select White, Background 1 (first row, first option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Select the SmartArt graphic on the slide, and then in the Custom Animation task pane, do the following: Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click Add Effect, point to Entrance, and select More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Subtle, select Fade. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select White, Background 1, Darker 35% (fifth row, first option from the left). Click the arrow to the right of the fade entrance effect and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following:

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google