งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553

2 ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (ฉบับที่ 1-3) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (ฉบับที่ 4-5) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (ฉบับที่ 6) ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (ฉบับที่ 7-8) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (ฉบับที่ 9) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (ฉบับที่ 10)

3 เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 ประเภทเงินรายได้ เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย - ผลประโยชน์จากเงินลงทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย - ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ - ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและคณะอันเกิดจากการลงทุน - รายได้เบ็ดเตล็ด เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา -ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆที่เรียกเก็บจากนักศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆที่เรียกเก็บจากเรียนโรงเรียนสาธิต - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

4 ประเภทเงินรายได้ (ต่อ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 ประเภทเงินรายได้ (ต่อ) เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัยและเงินบริจาคอื่นๆ ได้แก่เงินทุนที่มีผู้บริจาคให้เพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อการอื่นๆ เงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรือการบริการวิชาการที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เงินรับฝาก ได้แก่ เงินต่างๆที่มหาวิทยาลัยรับฝากไว้ และจะต้องจ่ายคืนให้แก่เจ้าของตามพันธะข้อผูกพันที่มีอยู่

5 ให้มีคณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วย - อธิการบดี เป็นประธาน
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 การกำหนดอัตราเรียกเก็บรายได้ เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ,เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี โดยให้แต่ ละคณะเป็นผู้กำหนดตามความเหมะสมและคุ้มกับค่าใช้จ่าย และรายงานให้สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ให้มีคณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วย - อธิการบดี เป็นประธาน ผู้แทนจากคณบดี ไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 9 เป็นกรรมการ (ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และพ้นตำแหน่งเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งคณบดี) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเงินรายได้
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับเงินรายได้ เสนออธิการบดี เพื่อจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเงินรายได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ พิจารณาการขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเงินรายได้ (ต่อ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 พิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเงินรายได้ (ต่อ) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเงินรายได้มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

8 อำนาจการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 อำนาจการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ อธิการมีหน้าที่จัดทำงบประมาณเงินรายได้ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ - ให้คณะเสนองบประมาณการรายรับและรายจ่าย - วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของคณะ - กำหนดเพิ่มหรือลดเงินงบประมาณรายจ่ายตามความจำเป็น ให้อธิการบดีกำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้แต่ละปี โดยความเห็นชอบของทีประชุมคณบดี หากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีออกไม่ทัน ให้ใช้งบประมาณของปีที่แล้วก่อน เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานปกติ

9 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้ประกอบด้วย - คำแถลงประกอบงบประมาณที่แสดงฐานะ งบประมาณ สาระสำคัญของงบ และความสัมพันธ์ของรายรับและรายจ่าย - คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ - คำชี้แจงเกี่ยวกับประมาณการรายจ่ายที่ขอตั้ง ถ้าคณะประมาณการรายรับต่ำกว่ารายจ่ายที่ขอตั้ง ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น พร้อมทั้งแสดงที่มาของเงินที่จะนำมาชดเชยในส่วนที่ขาดดุล กรณีที่ต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่ารายจ่ายที่กำหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อสภามหาวิทยาลัยและแสดงเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่าย ตามรายจ่ายที่ขอตั้งเพิ่มเติม

10 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ) สิ้นปีงบประมาณ หากคณะใดมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง ให้มหาวิทยาลัยนำเงินทุนสำรองของคณะนั้นมาชดเชย และหากมี่รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงให้นำเงินเหลือจ่ายไปเป็นเงินทุนสำรองสะสม การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ -เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ,เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้อธิการบดีมีอำนาจในการจัดสรรให้คณะตามความเหมาะสม -เงินรายได้อันเกิดจากผลประโยชน์จากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและคณะ , เงินรายได้อันเกิดจากผลประโยชน์จากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและคณะ จากการลงทุน ,รายได้เบ็ดเตล็ด ,ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ที่เรียกเก็บจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในส่วนของคณะ ให้คณะเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม -การจัดสรรงบประมาณ ให้จัดทำปีละครั้ง ภายในเดือน มกราคม

11 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ) ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และให้คณะที่ได้รับจัดสรรเงิน จัดทำงบประมาณรายจ่ายเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อย่างน้อย 60 วันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณรายได้นั้น การจัดทำงบประมาณรายจ่าย -งบบุคลากร -งบดำเนินงาน -งบลงทุน -งบอุดหนุน -งบรายจ่ายอื่น

12 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ) การโอนงบประมาณไปใช้เพื่อการอื่นหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดเดียวกัน -สำนักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานอื่นที่ใช้เงินรายได้จากสำนักงานอธิการบดี ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ -คณะ ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ -สิ่งปลูกสร้างและต่อเติมภายนอกอาคาร ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาแบบและผัง กรณีต้องเบิกจ่ายเงินรายได้โดยฉุกเฉิน และมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งงบประมาณ หรือตั้งไว้ไม่เพียงพอ ให้อธิการบดีมีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงิน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

13 การใช้จ่ายเงินรายได้
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 การใช้จ่ายเงินรายได้ ให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การกิจการนักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการแก่บุคลากร และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด หากใช้เพื่อการอื่น จะต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการเงินรายได้ การจ่ายเงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย เงินบริจาคอื่นๆ ให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หากไม่ระบุให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี เงินทุนวิจัยให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการใช้จ่ายแต่ละโครงการ หลักเกณฑ์และการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้ การใช้จ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้จ่ายเงินที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด หากไม่มีกำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติ แล้วแจ้งคณะกรรมการเงินรายได้ทราบ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่อไป

14 การใช้จ่ายเงินรายได้ (ต่อ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 การใช้จ่ายเงินรายได้ (ต่อ) อำนาจการก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติจ่ายเงินรายได้ -การก่อหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจ่ายเงินรายได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติตามวงเงินที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ยกเว้นงบอุดหนุน เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาค อนุมัติจ่ายได้ไม่กินรายรับจริง -การก่อหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจ่ายเงินรายได้ของคณะที่ได้รับจัดสรร ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติตามวงเงินที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ยกเว้นงบอุดหนุน เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาค อนุมัติจ่ายได้ไม่กินรายรับจริง -อธิการบดีอาจมอบอำนาจให้รองอธิการบดี และคณบดีอาจมอบอำนาจให้รองคณบดีแล้วแต่กรณี การจ่ายเงินรายได้ให้ปฏิบัติดังนี้

15 การใช้จ่ายเงินรายได้ (ต่อ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 การใช้จ่ายเงินรายได้ (ต่อ) การจ่ายเงินรายได้ให้ปฏิบัติดังนี้ -ให้จ่ายเป็นเช็คโดยตรงต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน เว้นแต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน โดยใช้หลักฐานผ่านระบบธนาคาร -การออกเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด -เมื่อลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คแล้ว ให้ประทับตรา จ่ายเงินแล้ว ในเอกสารขอรับเงินทุกฉบับ หลักฐานการจ่ายเงิน ใบสำคัญรับเงิน นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนดในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม ให้ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่ควบคุมการขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานคลังมีหน้าที่ควบคุมการขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ของคณะ ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด

16 [ Add your company slogan ]
Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google