งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบบัณฑิตศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบบัณฑิตศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบบัณฑิตศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2550

2 หัวข้อ  การบริหารจัดการตามระเบียบ 2549  การแต่งตั้งอาจารย์  ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ  ขั้นตอนการรับนักศึกษา  การส่งแบบ บว. ต่างๆ  ขั้นตอนก่อนสำเร็จการศึกษา  การทำ วิทยานิพนธ์ การให้ grade การขอสอบ การแต่งตั้ง กรรมการสอบ การแจ้งผลการสอบ  ขั้นตอนสำเร็จการศึกษา

3  การนำเสนอหลักสูตร  ทำอย่างไรจึงจะเร็ว  งบประมาณสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

4 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา  ปัจจุบัน บว. มีข้อมูลเดิมของคณะอยู่ แล้ว  บว. ส่งข้อมูลเดิมให้คณะ update ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี

5

6

7

8 คณะและบว. ร่วมกัน ตรวจสอบการ ดำเนินงานเป็น ระยะๆ

9

10 ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร  หลักสูตรใหม่  หลักสูตรเก่า หลักสู ตร คณะ บว. สภา วิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ. หลัก คิด คณะ ผ่านบว. สภา วิชาการ สภา มหาวิทยาลัย สกอ หลักสู ตร

11 ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ 1. แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. จัดทำหลักสูตร โดยภาควิชา 3. ผ่านการพิจารณา โดยกรรมการคณะ 4. ผ่านการพิจารณา โดยกรรมการ บว. 5. ผ่านการพิจารณา โดยสภาวิชาการ 6. แจ้งสภา มหาวิทยาลัยเพื่อ ทราบ หากเป็น ป. เอก แจ้งเพื่อ พิจารณา 7. แจ้ง สกอ.

12 การปรับปรุงหลักสูตร  ปรับปรุงทุก 5 ปี ไม่ต้องจัดทำหลักคิด 1. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 2. จัดทำหลักสูตรโดยภาควิชา 3. ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการคณะ 4. ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการ บว. 5. ผ่านการพิจารณาโดยสภาวิชาการ 6. แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 7. แจ้ง สกอ.

13 ปัญหาของการจัดทำหลักสูตร  อาจารย์และฝ่ายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ มัก หมุนเวียนกันมาทำ จึงขาดความเข้าใจที่ ต่อเนื่อง ( รู้น้อยเกินไป )  ผู้จัดทำหลักสูตร เข้าใจว่าจนเองรู้เรื่อง ( รู้มาก เกินไป )  การเปิดและการปรับปรุง ไม่วางแผนล่วงหน้า  กรรมการคณะ หรือ กรรมการ บว. บางท่าน ไม่ เข้าใจขั้นตอนการพิจารณา  ไม่ให้ความสำคัญกับ template  การสื่อสารที่ผิดพลาด

14 การพิจารณาหลักสูตร  บว. และ คณะ ดูแลเรื่อง รูปแบบ  กรรมการ บว. พิจารณาประเด็น 1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 2. จุดขาย หรือ ความเด่น 3. จะบริหารหลักสูตร และดูแลอาจารย์ นักศึกษาอย่างไร เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์

15 ถาม - ตอบ  ระเบียบ 49 มีผลบังคับใช้เมื่อไร ตอบปีการศึกษา 2549  เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ปริญญาโท แผน ก 2 ตอบ นักศึกษา 49 ใช้ระเบียบ 49 ( ต้องมี proceeding) นักศึกษา 48 ใช้ตามประกาศของ สกอ. ( ต้องมี proceeding) นักศึกษา 45-47 ใช้ระเบียบ 45 ( ไม่บังคับ เรื่อง proceeding แต่ต้องไปเสนอผลงาน )

16  องค์ประกอบของกรรมการสอบ ตอบ ใช้ระเบียบ 49  มติกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ถือว่าโมฆะหรือไม่ ตอบ ไม่  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตอบ คณะสามารถกำหนดได้เอง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1 ชุด ทำหน้าที่ บริหารหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรได้หรือไม่ ตอบ แต่ละหลักสูตรต้องมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่แยกกัน หากคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทุก หลักสูตร ก็สามารถบริหารทุกหลักสูตรได้

17 ทุน  บว. ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  บว. มีเงินรายได้จาก ค่าสมัครเท่านั้น  ที่ผ่านมาจัดสรรเงินออกไปทั้งหมด ปีต่อปี ไม่มีการ คงเหลือไว้ที่ บว.  ระบบการจัดสรร - จัดสรรตามคุณภาพ โดยส่ง reviewer ปัญหา : ช้า ขาด reviewer เฉพาะสาขา เรื่องที่ส่งเพื่อ รับทุน กับเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์ เป็นคนละเรื่องกัน - จัดสรรตามเงื่อนไขที่อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน พิจารณา ปัญหา : ขาดการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ไม่ทำตามเงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบบัณฑิตศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google