งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยืมเงินรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยืมเงินรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยืมเงินรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ประเภทของเงินยืมรองจ่าย
เงินยืมรองจ่าย ยืมรองจ่ายจากเงินทุนคณะ เงินยืมทดรองราชการ ยืมรองจ่ายในกรณีที่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ เงินยืมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ยืมรองจ่ายในการจ่ายค่าสอนพิเศษ

3 แบบฟอร์มใบยืมเงินรองจ่าย
เงินยืมรองจ่าย ใช้แบบฟอร์มใบยืมเงินรองจ่าย เงินยืมทดรองราชการ ใช้แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองราชการ เงินยืมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้แบบฟอร์มใบยืมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร

4 ยืมรองจ่ายได้ในกรณีต่อไปนี้
รองจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง รองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รองจ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา รองจ่ายในกิจการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

5 ยืมได้ในกรณี ผู้มีสิทธิยืมเงินรองจ่าย
ยืมได้ในกรณี ผู้มีสิทธิยืมเงินรองจ่าย รองจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง รองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ รองจ่ายในการจัดฝึกอบรม/ สัมมนา รองจ่ายในกิจการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เดินทางไปราชการ/หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ

6 ผู้ขอยืมเงินต้องดำเนินการ ดังนี้
ผู้ขอยืมเงินต้องดำเนินการ ดังนี้ จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย ระบุเหตุผลและความจำเป็นพร้อมแนบโครงการ (ถ้ามี) ระบุจำนวนเงิน ระบุแหล่งงบประมาณ

7 คณบดี /ผู้มีอำนาจลงนาม ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดพร้อมลงนามใน
ขั้นตอนการยืมเงินรองจ่าย แบบฟอร์มใบยืม คณบดี เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบยอดเงิน รองจ่ายคงค้าง (ประมาณ 30 นาที) อนุมัติการยืมเงิน (ประมาณ 1-3 วัน) รับบันทึกขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย พร้อมใบยืมเงินรองจ่ายที่ได้รับ การตรวจสอบงบประมาณและได้รับการอนุมัติแล้ว - ใบสำคัญจ่าย - ออกเช็คและลงทะเบียนเช็ค - ลงทะเบียนลูกหนี้ (ประมาณ 2-4 วัน) ผู้ขอยืมเงินรองจ่าย กรอกแบบฟอร์ม ใบยืมเงินรองจ่าย หัวหน้างานคลัง และพัสดุ คณบดี /ผู้มีอำนาจลงนาม เจ้าหน้าที่การเงิน รองคณบดี เลขานุการคณะ ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดพร้อมลงนามใน ใบสำคัญจ่าย (ประมาณ 1/2 วัน) แจ้งให้มารับเงิน (ประมาณ 1 วัน) ลงนามในใบสำคัญจ่าย ลงนามในเช็ค (ประมาณ วัน) ลงนามในใบสำคัญจ่าย ลงนามในเช็ค (ประมาณ 1/2 วัน) ลงนามในใบสำคัญจ่าย (ประมาณ 1/2 วัน)


ดาวน์โหลด ppt การยืมเงินรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google