งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญของการสัมมนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญของการสัมมนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญของการสัมมนา
เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

2 สาระสำคัญของการสัมมนา
นโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน คำของบประมาณฯสำหรับการดำเนินการของหน่วยงานเอง คำของบประมาณฯที่ต้องเสนอผ่านหน่วยบริการกลาง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงในงานที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง

3 ที่สอดรับกับงบประมาณ
สิ่งที่คาดหวัง หน่วยงานสามารถจัดทำคำของบประมาณประจำปีโดยมี แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดรับกับงบประมาณ

4 สิ่งที่ควรดำเนินการภายในหน่วยงาน
จัดประชุมหน่วยงานเพื่อดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉาพาะ

5 สิ่งที่ควรดำเนินการภายในหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของหน่วยงาน นำเอกสารและแบบฟอร์มที่ได้รับในวันสัมมนานี้ไปปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานถึงแนวทางในการยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ยกร่างแผนปฎิบัติการประจำปีในส่วนที่เป็นภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เสนอวันนัดประชุมหน่วยงาน

6 สิ่งที่ควรดำเนินการภายในหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงานประชุมหน่วยงานครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันวางกรอบจัดทำแผนฯของหน่วยงานว่าควรจะดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างในปี เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดโดยรวมของหน่วยงาน ทั้งตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน และภารกิจยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง มอบหมายผู้รับผิดชอบยกร่างรายละเอียดกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานในแต่ละเรื่อง เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป มอบหมายผู้รับผิดชอบยกร่างโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง กำหนดวันส่งโครงการ/กิจกรรม

7 สิ่งที่ควรดำเนินการภายในหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของหน่วยงาน รวบรวมโครงการ/กิจกรรม บันทึกลงในแบบฟอร์ม และใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมครั้งต่อไป หัวหน้าหน่วยงานประชุมหน่วยงานครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาภาพรวมแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีก่อนส่งส่วนแผนงานเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญของการสัมมนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google