งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแบบต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 1. เกณฑ์ในการพิจารณาหลักสูตรที่สามารถใช้ระบบบริหารหลักสูตร
1. เกณฑ์ในการพิจารณาหลักสูตรที่สามารถใช้ระบบบริหารหลักสูตร แบบต่อเนื่องได้ ต้องประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี้ 1.1 สาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกัน และมีรายวิชาเกือบเป็นชุดเดียวกัน 1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญา มหาบัณฑิตชุดเดียวกัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 1. หัวหน้าภาควิชา เป็นประธาน 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ

3 1.3 มีผลงานหรือแสดงศักยภาพที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและบริหารหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน CU-CQA การประเมินตามระบบ CU-CQA มีดังนี้ :- 1. ประเมินตนเองตามCU-CQA Checklist 2. สรุปผลการประเมินตนเอง 3. จัดทำแบบประเมินหลักสูตร 4. ดัชนีชี้วัดคุณภาพหลักสูตร

4 2. การจัดทำเอกสารหลักสูตร
2. การจัดทำเอกสารหลักสูตร หลักสูตรจะต้องระบุโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ - ระดับปริญญาโท เฉพาะแผน ก ทั้งแบบ ก1 และแบบก2 - ระดับปริญญาเอก ทั้งแบบ 1 และแบบ 2 ลักษณะการจัดทำเอกสารหลักสูตร มี 3 รูปแบบ ดังนี้ :- 1. กรณีไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้จัดทำเอกสารที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะให้บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ :- 1) บันทึกขอใช้ระบบบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญา มหาบัณฑิตแบบต่อเนื่อง 2) โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 3) ประเมินหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาฯ (CU-CQA)

5 2. กรณีปรับปรุงหลักสูตร ให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามขั้นตอนการเสนอ
2. กรณีปรับปรุงหลักสูตร ให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามขั้นตอนการเสนอ ขอปรับปรุงหลักสูตรที่สำนักบริหารวิชาการกำหนดไว้ และจัดส่งเอกสารหลักสูตร ให้สำนักบริหารวิชาการ (สำหรับหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2552 จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2551) ดังนี้ :- 1) จัดทำแบบเสนอหลักสูตรปรับปรุงเป็น 2 เล่ม โดยแยกเป็นหลักสูตรปริญญา ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 2) วิเคราะห์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3) ประเมินหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาฯ (CU-CQA) ) เอกสารสรุปสาระสำคัญของหลักสูตร เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 1 3. กรณีที่มีหลักสูตรปริญญาเอกหรือปริญญาโทเพียงหลักสูตรเดียว จะต้องดำเนินการ ขอบรรจุหลักสูตรใหม่เพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขอเปิด หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนการ ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2

6 3. การวิเคราะห์หลักสูตร สำหรับหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
3. การวิเคราะห์หลักสูตร สำหรับหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 1) เกณฑ์การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับวิเคราะห์หลักสูตรให้คณะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ คน โดย 1 ใน 2 นั้นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตร มีดังนี้ 1. เหตุผลและความจำเป็นในการเปิดหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร 2. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร 3. โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือไม่ อย่างไร 4. การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 5. ความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร 6. ข้อเปรียบเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันที่เปิดสอน 7. ประเด็นอื่นๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google