งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณ (เดิม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณ (เดิม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณ (เดิม)
ภาควิชา /หน่วยงานเสนอความต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่ายต่างๆพิจารณาจัดสรรงบประมาณและเสนอคณบดี คณบดี

2 ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณใหม่มีดังนี้
ภาควิชา สำนักงานคณบดี โรงพยาบาล โครงการอื่นๆ

3 ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณ (ใหม่)
ภาควิชา เสนอความต้องการระบุกิจกรรม ในกรณีมีพันธกิจเดียว เสนอที่รองคณบดีฝ่ายพันธกิจนั้นๆพิจารณากลั่นกรอง คณบดี ในกรณีที่มีหลายพันธกิจ ให้เสนอที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร อนุมัติ งานนโยบายและแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ไม่อนุมัติ

4 ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณ (ใหม่)
สำนักงานคณบดี รองคณบดีพิจารณาให้ความเห็น คณบดี อนุมัติ ไม่อนุมัติ งานนโยบายและแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

5 ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณ (ใหม่)
โรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อนุมัติ งานนโยบายและแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ไม่อนุมัติ

6 ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณ (ใหม่)
โครงการอื่นๆ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อนุมัติ งานนโยบายและแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ไม่อนุมัติ

7 ระยะเวลาการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการที่ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552 กำหนด เวลา ขั้นตอนตามแผนภูมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2552 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1-31 ต.ค. 51 กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์แบบแปลนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติรายการฯ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 51 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (4 วิธี) วิธีตกลงราคา วิธีประกวดราคา วิธีคัดเลือก วิธีพิเศษ งานพัสดุ (เบอร์โทร 1078) 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 52 ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญากับบริษัท) 1 ม.ค. – 31 พ.ค. 52 วางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ (ส่งเอกสารเบิกเงิน) งานคลัง (เบอร์โทร 1216)


ดาวน์โหลด ppt ลำดับขั้นตอนการเสนอของบประมาณ (เดิม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google