งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการศึกษา

2 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีต่ำกว่า 1
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีต่ำกว่า 1.50 จะถูกประกาศพ้นสภาพนักศึกษา (ตกให้ออก)

3 คะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีเกิน 1. 50 แต่ต่ำกว่า 2
คะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีเกิน แต่ต่ำกว่า จะถูกจำแนกสภาพเป็นนักศึกษา สภาพวิทยาทัณฑ์

4 สองภาคการศึกษาติดต่อกัน ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
3. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะถูกประกาศให้พ้นสภาพนักศึกษา(ตกให้ออก) เมื่อ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 สองภาคการศึกษาติดต่อกัน ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 สี่ภาคการศึกษาติดต่อกัน

5 ลงทะเบียนรายวิชาใด 3 ครั้งแล้วยังได้ F พ้นสภาพนักศึกษา (ตกให้ออก)

6 5. หากลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใด ไม่ว่าจะลงเพื่อแก้ F หรือ U หรือปรับเกรด จะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

7 6. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อปรับเกรด จะถือเอาผลการศึกษาครั้งสุดท้ายมาคิดคะแนนเฉลี่ย หากเกรดครั้งหลังได้น้อยกว่าเดิม คะแนนเฉลี่ยก็จะลดลงด้วย ดังนั้น หากไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีขึ้น ไม่ควรลงทะเบียนเพื่อปรับเกรด

8 7. หากติด F รายวิชาใด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาที่ได้ F เป็น Prerequisite ซึ่งอาจมีผลทำให้เรียนช้ากว่าระยะเวลาหลักสูตรปกติ

9 ตัวอย่างเช่น หากติด F รายวิชา SCBI124 เทอม 1/53 ไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา SCBI125 เทอม 2/53 เนื่องจากวิชา SCBI 124 เป็นรายวิชา Prerequisite (วิชาบังคับก่อน)

10 8. ใช้เวลาเรียนเกิน 2 เท่าของหลักสูตรปกติ ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

11 9. หากขาดสอบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ต้องติดต่ออาจารย์เจ้าของรายวิชาและงานกิจการนักศึกษา หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะได้รับการพิจารณาให้ได้ F ในรายวิชานั้น

12 10. หากพบว่านักศึกษาทุจริตในการสอบจะถูกพิจารณาให้ได้รับโทษ ตั้งแต่
ให้เกรด F ในรายวิชาที่ทุจริต (เฉพาะการสอบกลางภาค การสอบย่อย) ให้เกรด F ในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการเรียนในเทอมถัดไปไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ให้เกรด F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ให้เกรด F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ประกาศให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา >> ผลที่ตามมาคือ เสื่อมเสียชื่อเสียงและประวัติของนักศึกษาเอง <<

13 11. การประกาศผลสอบ นักศึกษาดูผลการศึกษาได้ที่http://www. student
11. การประกาศผลสอบ นักศึกษาดูผลการศึกษาได้ที่ ให้ถี่ถ้วนด้วยตนเอง หากให้ผู้อื่นดูแทนอาจเกิดการผิดพลาดได้ และหากพบปัญหาให้ติดต่องาน การศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี


ดาวน์โหลด ppt ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google