งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงาน บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน ไม่เข้าเรียน กองกลาง 50 25 กองกิจการนักศึกษา 60 19 41 กองแผนงาน 17 12 5 กองการเจ้าหน้าที่ 6 กองคลัง 46 26 20 กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 8 กองวิเทศสัมพันธ์ 7 1 กองสวัสดิการ 39 34

2 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน * ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 หน่วยงาน บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน ไม่เข้าเรียน กองอาคารและสถานที่ 57 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 36 19 17 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 18 4 14 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน 7 5

3 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
สำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน บุคลากรทั้งหมด คน บุคลากรที่ไม่เข้าเรียน 256 คน บุคลากรที่เข้าเรียน คน

4 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
แสดงบุคลากรทั้งหมดและบุคลากรที่เข้าเรียนแยกตามหน่วยงาน

5 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
แสดงร้อยละการเข้าเรียนของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้

6 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
บุคลากรแต่ละหน่วยงานที่เข้าเรียนมากที่สุด จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงาน บุคลากร เวลาที่เข้าเรียน กองกลาง อาจันทร์ อยู่นาน 7:21:54 กองกิจการนักศึกษา สุเทพ นันทะชมภู 9:11:23 กองแผนงาน วิไลพร นามวงค์ 5:53:32 กองการเจ้าหน้าที่ คธาวุฒิ ทิพจร 1:26:57 กองคลัง ชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน 7:52:01 กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สรัญญา อาษาไชย 7:02:54 กองวิเทศสัมพันธ์ อาจารีย์ สว่างศรี 0:59:36 กองสวัสดิการ พนมเทียน ทนคำดี 1:04:30

7 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน * ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 หน่วยงาน บุคลากร เวลาที่เข้าเรียน กองอาคารและสถานที่ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คล๊อก ประถมทรัพย์ 9:11:32 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ 0:34:49 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ธัญลักษณ์ สินเปียง 2:59:04 สำนักงานตรวจสอบภายใน อรอนงค์ คำยอง 5:44:26

8 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
สรุปบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าเรียนสูงสุด 10 อันดับ อันดับ ชื่อ หน่วยงาน เวลาในการเข้าเรียน (ชั่วโมง:นาที:วินาที) 1 นายคล๊อก ประถมทรัพย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 9:11:32 2 นายสุเทพ นันทะชมภู กองกิจการนักศึกษา 9:11:23 3 นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน กองคลัง 7:52:01 4 นายอาจันทร์ อยู่นาน กองกลาง 7:21:54 5 น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา 7:11:29 6 นางสรัญญา อาษาไชย กองแนะแนวฯ 7:02:54 7 นายบรรพต โตสิตารัตน์ 6:08:40 8 น.ส.วิลาสินี ศิริ 5:56:51 9 นางวิไลพร นามวงค์ กองแผนงาน 5:53:32 10 น.ส.บายศรี สุขจิตต์ 5:50:43

9 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
สรุปบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเรียนภาษาอังกฤษยามเช้า อันดับ ชื่อ เวลาในการเข้าเรียน (ชั่วโมง:นาที:วินาที) 1 นายคล๊อก ประถมทรัพย์ 9:11:32 2 นายบรรพต โตสิตารัตน์ 6:08:40 3 น.ส.อภิญญา ปัญญาสิทธิ์ 3:04:35 4 น.ส.ลัดดาพร ละออง 2:53:14 5 นายนิรุต ทองสุก 1:02:33 6 นางศรีกุล นันทะชมภู 0:47:46 7 นายสมชาย อารยพิทยา 0:46:08 8 นายพันธมิตร ใจรินทร์ 0:36:44 9 นายอาทิตย์ แก้วถาวร 0:12:49 10 น.ส.อทิตยา คำภิระ 0:08:18

10 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)
สรุปการเข้าเรียนของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google