งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของ สอ.พช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของ สอ.พช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานของ สอ.พช.
ระหว่างมกราคม-พฤศจิกายน 2554

2 1) สมาชิกภาพ 30 พ.ย. 2554 รายละเอียด ปี 2554 (คน) ปี 2553 (คน)
1) สมาชิกภาพ 30 พ.ย. 2554 รายละเอียด ปี 2554 (คน) ปี 2553 (คน) จำนวนสมาชิก 7,877 8,128 บวก สมาชิกเข้าใหม่ 412 112 หัก สมาชิกลาออกระหว่างปี 162 357 สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี 40 31 สมาชิกถูกให้ออกระหว่างปี 4 9 รวมจำนวนสมาชิก 8,083 7,843 สมาชิกสมทบ 87 --

3 2) ทุนเรือนหุ้น รายละเอียด ปี 2554 (บาท) 30 พ.ย. 2554 ยอดยกมา
2) ทุนเรือนหุ้น รายละเอียด ปี 2554 (บาท) 30 พ.ย. 2554 ยอดยกมา 1,714,803,300 บวก หุ้นเพิ่มระหว่างปี 162,960,350.00 หัก ถอนหุ้นระหว่างปี 41,056,230.00 รวมทุนเรือนหุ้น 1,836,707,420

4 3) สินทรัพย์ รายละเอียด ปี 2554 (บาท) 31 ต.ค. 2554 ปี 2553 (บาท)
3) สินทรัพย์ รายละเอียด ปี 2554 (บาท) 31 ต.ค. 2554 ปี 2553 (บาท) 31 ต.ค. 2553 ยกมา 2,875,575,543.14 2,609,682,512.94 บวก ระหว่างปี 239,995,375.99 221,450,763.04 รวม 3,115,570,919.13 2,831,133,275.98

5 4) เงินฝาก รายละเอียด ปี 2554 (บาท) 30 พ.ย. 54 ยอดยกมา 2,646,443.53
4) เงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ รายละเอียด ปี 2554 (บาท) 30 พ.ย. 54 ยอดยกมา 2,646,443.53 บวก ฝากระหว่างปี 5,826,505.11 หัก ถอนระหว่างปี 6,481,432.88 ยอดคงเหลือ 1,991,515.76

6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
4) เงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รายละเอียด ปี 2554 (บาท) 30 พ.ย. 2554 ยอดยกมา 449,851,436.58 บวก ฝากระหว่างปี 331,008,059.65 หัก ถอนระหว่างปี 203,645,229.77 ยอดคงเหลือ 577,214,266.46

7 เงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์
4) เงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ รายละเอียด ปี 2554 (บาท) 30 พ.ย. 2554 ยอดยกมา 49,778,594.16 บวก ฝากระหว่างปี 722,885,314.18 หัก ถอนระหว่างปี 721,675,395.86 ยอดคงเหลือ 50,988,512.48

8 4) เงินฝาก รายละเอียด 24 เดือน 12 เดือน 6 เดือน
4) เงินฝาก เงินฝากประจำ 30 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียด 24 เดือน 12 เดือน 6 เดือน ยอดยกมา 67,537,962.92 46,643,835.94 10,754,822.79 บวก ฝากระหว่างปี 4,381,668.79 7,158,245.58 1,000,440.26 หัก ถอนระหว่างปี 29,571,115.63 19,125,648.48 5,603,802.15 ยอดคงเหลือ 42,348,516.08 34,676,435.04 6,151,460.90

9 5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน -กองทุนต่าง ๆ 87 กองทุน 170,967,370.60 บาท -สมาชิก
5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน -กองทุนต่าง ๆ 87 กองทุน 170,967, บาท -สมาชิก 2 ราย 428, บาท รวม 89 ฉบับ 171,396, บาท

10 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ออมทรัพย์ 2.75 ทุกวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี ออมทรัพย์อเนกประสงค์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกปี ประจำ 6 เดือน 4.00 เมื่อครบงวด เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ประจำ เดือน 4.25 ประจำ เดือน 4.50

11 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ผ่อนชำระคืน ฉุกเฉินปกติ/เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน 7.50 12 งวด สามัญ (40 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 2 ล้าน) 144 งวด พิเศษเพื่อเคหสงเคราะห์ ไม่เกิน 3 ล้าน 6.00 240 งวด พิเศษลงทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 1 ล้าน 6.25 120 งวด พิเศษเพื่อการศึกษา ไม่เกิน 300,000 บาท 5.50 48 งวด เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไม่เกิน 40,000 บาท 4.50 24 งวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ไม่เกิน 100,000 บาท 4.75 36 งวด

12 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อ) ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ผ่อนชำระคืน เพื่อประหยัดพลังงาน - ติดตั้งระบบ LPG ไม่เกิน 30,000 บาท 4.75 36 งวด - ติดตั้งระบบ NGV ไม่เกิน 80,000 บาท

13 ความคุ้มครอง (กรณีสวัสดิการ) ความคุ้มครอง (กรณีกู้เงินสามัญ)
ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ความคุ้มครอง (กรณีสวัสดิการ) ประกัน สินไหมที่ได้รับ เสียชีวิตจากเจ็บป่วย (สหกรณ์จ่ายให้) แผน 1 100,000 สหกรณ์จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แผน 2 200,000 ความคุ้มครอง (กรณีกู้เงินสามัญ) กู้เงินสามัญตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท กู้เงินสามัญตั้งแต่ 500, ,300,000 บาท แผน 3 500,000 กู้เงินสามัญเกิน 1,300,0000 บาท แผน 4 700,000

14 กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ร้อยละ สินไหมทดแทน 1. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ข้างเดียวกัน 25 ของทุนประกัน 2. สูญเสียสายตา มือ เท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ข้าง 60 3. สูญเสียอวัยวะ ตามข้อ 2. ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป 100

15 เนื้อหาโดยสรุปของไดอารี่
การจัดทำไดอารี่ ปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ เนื้อหาโดยสรุปของไดอารี่ 1. สรุปเนื้อหา 31 ต.ค. 54 150 ปีสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ และครบรอบ 50 ปีกรมฯ 2. ดำเนินการจัดพิมพ์ ภายใน เดือน พ.ย. 54 รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างและข้าราชการบำนาญ 3. จัดส่งให้สมาชิกก่อน 25 ธ.ค. 54 แผนที่/ระยะทาง/วันหยุด/ปฏิทิน หลักการ/อุดมการณ์สหกรณ์

16 การสรรหาประธาน/กรรมการ ปี 2555
รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 1. รับสมัคร (ขยายเวลา เพิ่ม) 11 พ.ย พ.ย. 54 2. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 23 พฤศจิกายน 54 3. ส่งบัตรสรรหา (แบบใหม่) แผ่นประชาสัมพันธ์ผู้สมัคร ธันวาคม 54 4. นับคะแนนบัตรสรรหา 6 มกราคม 55 5. ประกาศผลการนับบัตรสรรหา มกราคม 55

17 การระดมทุน และเดือนแห่งการออม
รายละเอียด ช่วงระยะเวลา เดือนแห่งการออมช่วงที่ 1 20 ต.ค พ.ย. 54 เดือนแห่งการออมช่วงที่ 2 ธ.ค. 54 การเข้าร่วมกิจกรรมการเดือนแห่งการออม ซื้อหุ้นพิเศษ (ไม่จำกัดจำนวน) ฝากเงินทุกประเภท ของรางวัลจับฉลากมอบให้สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงละ 1 ครั้ง ครั้งละ 4 รางวัล ได้แก่ iPod 1 รางวัล, เครื่องเล่น DVD 2 รางวัล และกล้องดิจิตอล คอมแพค 1 รางวัล

18 สอ.พช.ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของ สอ.พช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google