งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน เพื่อการเกษียณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน เพื่อการเกษียณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวางแผน เพื่อการเกษียณ

3 ทำไมต้องเตรียมเงินเพื่อเกษียณ
รายได้ , ค่าใช้จ่าย แนวโน้มของ รายได้ที่ได้รับ ในช่วงชีวิต ค่าใช้จ่าย เกษียณเร็วขึ้น ทำงานช้าลง เสียชีวิตช้าลง 0 อายุ (ปี) แนวโน้มของการหารายได้ คือ คนทั่วไปจะทำงานช้าลงเนื่องจากมีการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น รายได้ที่หาได้ตลอดช่วงชีวิตก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ่น คือ จากพื้นที่ เป็นพื้นที่ เพื่อเป็นการเก็บออมไว้ใช้ในช่วงเกษียณในบริเวณพื้นที่ ซึ่งเดิมการออมเพื่อใช้ในวัยเกษียณบริเวณพื้นที่ ข้อมูลจากหนังสือออมก่อนรวยกว่า

4 สิ่งที่ต้องคำนึงในการวางแผนเพื่อการเกษียณ
จะเกษียณตัวเองเมื่อไหร่ จะใช้ชีวิตหลังเกษียณกี่ปี ประมาณการค่าใช้จ่าย หลังเกษียณ

5 สิ่งที่ต้องคำนึงในการวางแผนเพื่อการเกษียณ
ประมาณการรายได้หลังจาก วัยเกษียณอย่างสมเหตุสมผล รายได้ที่ประมาณการเพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ นำยอดเงินออม ณ วัยเกษียณ มาเป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงิน

6 ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ
ลดลง เพิ่มขึ้น ผ่อนบ้าน ด้านสังคม การศึกษาบุตร ประกันชีวิต ภาษีเงินได้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการทำบุญ

7 รายรับหลังเกษียณ เงินจาก กบข. เงินบำเหน็จบำนาญจาก กระทรวงการคลัง
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เงินปันผลจากการลงทุน ดอกเบี้ยจากการฝากเงิน รายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่

8 อัตราผลตอบแทนจากเงินออม เงินออม / ลงทุนต่อเดือน
ระยะเวลาและผลตอบแทนมีผลต่อจำนวนเงินออมลงทุนอย่างไร เป้าหมาย : 1 ล้านบาท เมื่ออายุ 60 ปี อัตราผลตอบแทนจากเงินออม 8% 6% 4% 2% อายุเมื่อเริ่มออม/ ลงทุน ระยะเวลาออม/ ลงทุน เงินออม / ลงทุนต่อเดือน 20 40 286.45 502.14 846.05 1,361.59 25 35 435.94 701.90 1,094.41 1,645.96 30 30 607.98 995.51 1,440.82 2,029.53 35 25 1,051.50 1,443.01 1,945.04 2,571.88 40 20 1,697.73 2,164.31 2,726.47 3,392.17 45 15 2,889.85 3,438.57 4,063.55 4,768.42 50 10 5,466.09 6,102.05 6,791.18 7,534.68 55 5 13,609.73 14,332.80 15,083.19 15,861.09 ข้อมูลจาก สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

9 จะมีเงินใช้เท่าไร ขึ้นอยู่กับเงินต้นและดอกเบี้ย
ผลตอบแทนของเงินลงทุน (ร้อยละ/ปี) 5% 8 9 11 12 14 16 20 25 36 6% 8 9 10 11 13 15 18 23 33 7% 9 10 11 12 14 17 22 30 8% 9 11 12 14 16 20 28 9% 10 11 13 16 19 26 10% 11 13 15 18 25 11% 12 14 17 23 12% 14 17 22 13% 16 21 14% 20 15% 14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % อัตราไถ่ถอนเงินลงทุนเพื่อไปใช้จ่ายในแต่ละปี จำนวนปีที่เงินลงทุนของคุณจะถูกไล่ถอนจนหมด ข้อมูลจาก บลจ. บริหารทุนไทยจำกัด

10 วันนี้คุณมีเงินพอแล้วหรือยัง
หากคุณอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีช่วงเวลาดำรงชีวิตต่อไปอีก 20 ปี (อายุ 80 ปี) ดำรงชีวิตต่อไปอีก 20 ปี ( 1 ปี = 365 วัน) = 365 x 20 = 7,300 วัน หากมีค่าอาหารวันละ 300 บาท (1 มื้อ = 100 บาท) = 7,300 x 300 = 2,190,000 บาท ดังนั้นคุณจะมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารในช่วงวัยเกษียณ 2,190,000 บาท

11 เพิ่มค่าของเงินด้วยการลงทุน
สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการลงทุน เงินเฟ้อ: ภัยร้ายแรงที่สุดของการออมระยะยาว เป้าหมาย ผลตอบแทน ปัจจุบัน 20 ปี 30 ปี ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ สำรับการลงทุน 1,000,000 บาท 360,000 บาท 210,000 บาท * อัตราเงินเฟ้อ = 5% ต่อปี

12 เพิ่มค่าของเงินด้วยการลงทุน
ไม่มีการลงทุนใดที่ไม่มีความเสี่ยง เงินเฟ้อ การผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การลงทุนใหม่ ตลาดผันผวน ระบบการเงิน เงินกองทุน

13 เพิ่มค่าของเงินด้วยการลงทุน
การรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง Proper Balance สำรับการลงทุน Preservation of capital Growth of savings ตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ต่างประเทศ เงินฝาก หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ลงทุนทางเลือก อสังหาริมทรัพย์

14 เงินออมที่ควรมีปัจจุบัน = 1/10 X อายุ X เงินได้ทั้งปี
สูตรง่ายๆ ของการออม เงินออมที่ควรมีปัจจุบัน = 1/10 X อายุ X เงินได้ทั้งปี อาทิ คุณอายุ 28 ปี และมีเงินได้ต่อเดือน 10,000 บาท เพราะฉะนั้นเงินออมคุณควรมีประมาณ 336,000 บาท (1/10 X 28 X 10,000 X 12)


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน เพื่อการเกษียณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google