งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน chapter 1

2 แบบฝึกหัด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4
แบบฝึกหัด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 4. ดาวและเดือนเป็นหุ้นส่วนกัน แบ่งกำไรขาดทุน ในอัตรา 3 : 2 งบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x7 chapter 1

3 chapter 1

4 chapter 1

5 1. ให้บันทึกค่าความนิยม จำนวน 30,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนได้ตกลงรับ เด่น เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ในวันนี้ และ ให้เด่น นำเงินสดมาลงทุนเป็นเงิน 80,000 บาท โดยให้ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินก่อนรับเด่น เข้ามาดังต่อไปนี้ 1. ให้บันทึกค่าความนิยม จำนวน 30,000 บาท 2. เครื่องตกแต่งให้มีราคา 30,000 บาท 3. ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็น จำนวน 8,000 บาท 4. สินค้าให้มีราคาลดลง 4,000 บาท ดาว และ เดือน ต้องการมีทุน ทุนละเท่าๆ กัน จึงได้มีการโอนทุนระหว่างกันเพื่อให้มีเงินทุนเท่ากันก่อนที่จะรับเด่นเข้าใหม่ chapter 1

6 1. การบันทึกบัญชี ปรับปรุงสินทรัพย์ และ หนี้สินก่อนรับหุ้นส่วนใหม่
Dr. ค่าความนิยม ,000 Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องตกแต่ง 8,000 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 สินค้าคงเหลือ 4,000 ทุน - ดาว (13,000 x 3/5) 7,800 ทุน - เดือน (13,000 x 2/5) 5,200 ปรับปรุงสินทรัพย์และแบ่งกำไรก่อนรับหุ้นส่วนใหม่ chapter 1

7 2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่วนเก่า
หุ้นส่วน - ดาว ทุนเดิม ,000 จากการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน 7,800 รวม ,800 หุ้นส่วน - เดือน ทุนเดิม ,000 จากการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน 5,200 รวม ,200 chapter 1

8 2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่วนเก่า
สรุป ทุน – ดาว ,800 ทุน – เดือน ,200 โอนทุนของหุ้นส่วนเดิม 95,800 – 63,200 = 32,600 ÷ 2 = 16,300 chapter 1

9 2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่วนเก่า
บันทึกบัญชีการโอนทุน Dr. ทุน – ดาว 16,300 Cr. ทุน – เดือน ,300 chapter 1

10 2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่วนเก่า
หุ้นส่วน - ดาว ทุนเดิม ,800 หัก โอนทุน ,300 เหลือ ,500 หุ้นส่วน - เดือน ทุนเดิม ,200 บวก ทุนที่รับโอน ,300 เหลือ ,500 chapter 1

11 3. การบันทึกบัญชีการรับหุ่นส่วนใหม่
Dr. เงินสด 80,000 Cr. ทุน – เด่น 80,000 chapter 1

12 งบแสดงฐานะการเงิน หลังการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน และ การรับหุ้นส่วนใหม่
chapter 1

13 chapter 1

14 chapter 1

15 แบบฝึกหัด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6
แบบฝึกหัด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 แช่ม ชื่น โชค เป็นหุ้นส่วนกัน มีบัญชีทุนคงเหลือเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 จำนวน 185,000 บาท 150,000 บาท และ 115,000 บาท ตามลำดับ แบ่งกำไรขาดทุนกันใน อัตราส่วน 3 : 2 : 1 สัญญาของห้างหุ้นส่วนกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ chapter 1

16 1.การคำนวณ สิทธิส่วนได้เสียที่ แช่ม ได้รับ
1. เงินเดือน = 1,500 x 6 = 9,000 บาท 2. ดอกเบี้ยทุน = 185,000 x 5 % x 6/12 = 4,625 บาท 3. ค่าเบี้ยประกันชีวิตร่วม = 150,000 บาท แบ่ง แช่ม = 150,000 x 3/6 = 75,000 บาท ชื่น = 150,000 x 2/6 = 50,000 บาท โชค = 150,000 x 1/6 = 25,000 บาท chapter 1

17 1.การคำนวณ สิทธิส่วนได้เสียที่ แช่ม ได้รับ
4. ค่าความนิยม = 30,000 บาท 5. กำไรโดยประมาณเฉลี่ยปีละ = 48, , , ,000 4 = 90,500 บาทต่อปี กำไรโดยประมาณเฉลี่ยถึงวันตาย = 90,500 x 6/12 = 45,250 บาท ส่วนแบ่งกำไรของ แช่ม = 45,250 x 3/6 = 22,625 บาท chapter 1

18 chapter 1

19 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr. กำไรขาดทุนโดยประมาณ 36,250 Cr. ทุน – แช่ม 36,250 คิดเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน และกำไรโดยประมาณให้แก่หุ้นส่วนที่ถึงแก่กรรม เงินเดือน ,000 ดอกเบี้ยทุน ,625 ส่วนแบ่งกำไรโดยประมาณ 22,625 รวม 36,250 chapter 1

20 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr. ค่าความนิยม 30,000 Cr. ทุน – แช่ม 30,000 คิดค่าความนิยมให้หุ้นส่วนถึงแก่กรรม chapter 1

21 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr. เงินสด ,000 Cr. ทุน – แช่ม 75,000 ทุน – ชื่น 50,000 ทุน – โชค 25,000 รับเงินประกันชีวิตร่วมกันของหุ้นส่วน chapter 1

22 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr.ทุน – แช่ม 4,500 Cr. ถอนใช้ส่วนตัว - แช่ม 4,500 โอนเงินถอนเข้าบัญชีทุนแช่ม chapter 1

23 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr.ทุน – แช่ม ,750 Cr. เจ้าหนี้ ทายาทหุ้นส่วน - แช่ม 321,750 บันทึกโอนทุนหุ้นส่วน - แช่ม ให้แก่ทายาท chapter 1

24 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 25x7 จ่ายเงินคืนให้แก่ทายาท ของ แช่ม
Dr. เจ้าหนี้ ทายาทหุ้นส่วน – แช่ม 321,750 Cr. เงินสด ,875 ตั๋วเงินจ่าย 160,875 จ่ายเงินสดให้ทายาทแช่มครึ่งหนึ่งที่เหลือออกตั๋วเงินจ่ายอายุ 1 เดือน พร้อมดอกเบี้ย 10 % chapter 1

25 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 5 สิงหาคม 25x7 ตั๋วเงินจ่ายครบกำหนด
Dr. ตั๋วเงินจ่าย ,875 ดอกเบี้ยจ่าย ,341 Cr. เงินสด ,216 จ่ายเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยแก่ทายาทแช่ม (160,875 x 10% x 1/12 = 1,341 บาท) chapter 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google