งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร. วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร. วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร

3 ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก กบข. สมาชิก กบข.

4 ผลกระทบระบบเศรษฐกิจทั่วโลก
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2551 และ * ณ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่มา : เว็บไซต์แต่ละกองทุน ชื่อกองทุน อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ) -30 -25 -20 -15 -10 -5 5 - 26 . 18 Superannuation นิวซีแลนด์ - 23 . 09 Calpers – CA* อเมริกา - 25 . 3 PERSI - Idaho อเมริกา - 26 . 94 TIAA – CREF อเมริกา - 19 . 15 Unisuper ออสเตรเลีย GPF ไทย -5.12 - 12 . 32 Railway อังกฤษ - 15 . 2 ฟินแลนด์ Verma

5 ผลกระทบต่อ กบข. ข้อมูล ณ ธันวาคม 2551 ตราสารหนี้ในประเทศ 66.95 % ลงทุนทางเลือก 7.88 % กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 4.74 % ตราสารทุนต่างประเทศ 9.07 % ตราสารหนี้ต่างประเทศ 4.36 % ตราสารทุนในประเทศ 7.00 %

6 ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ตั้งแต่ต้นปี 2551
(ร้อยละ) -30 -20 -10 5 -50 -40 (ณ วันที่ 25 ธ.ค.51) -34.61 อังกฤษ -36.50 สหรัฐ -42.62 เยอรมัน -44.28 ฝรั่งเศส -44.36 ญี่ปุ่น -48.89 ไทย

7 ผลกระทบต่อสมาชิก มูลค่าต่อหน่วยลดลง 15.0000 14.6000 14.2000 13.8000
ที่มา : มูลค่าต่อหน่วยลดลง ตุลาคม 2551

8 มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก
มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก ธ.ค ธ.ค ธ.ค. 49 มูลค่าต่อหน่วย ของบัญชีสมาชิก ณ สิ้นงวด (บาท) มูลค่าต่อหน่วย ของบัญชีสมาชิก ณ ต้นงวด (บาท)

9 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข.
-8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% ผลตอบแทน 7.04% สะสมตั้งแต่ ตั้งกองทุน ( ) 3.16% สะสมย้อนหลัง 5 ปี ( ) 2.34% สะสมย้อนหลัง 3 ปี ( ) -5.12% สะสมปี (ม.ค.-ธ.ค.51)

10 แผนภูมิแสดงอัตราผลประโยชน์ สำหรับเงินกองทุนในส่วนของสมาชิก
อัตราผลประโยชน์สุทธิ สะสมย้อนหลัง 12 เดือน ดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อ ที่มา :

11 ชะลอการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
แนวทางการปรับกลยุทธ์ ชะลอการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ติดตามสถานการณ์และทบทวนกลยุทธ์การลงทุน อย่างสม่ำเสมอ

12 สิ่งที่ควรสนใจ ในใบแจ้งยอดเงิน

13 ใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.

14 ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องหรือไม่ ใบแจ้งยอดเงินสูญหาย /
ใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องหรือไม่ ยอดเงินถูกต้องหรือไม่ ใบแจ้งยอดเงินสูญหาย / ไม่ได้รับทำอย่างไร

15 ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร
2. 1. ใบแจ้งยอดประจำปี 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย

16


ดาวน์โหลด ppt วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร. วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google