งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จำนวนนักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ภาษาไทย (5-7,9) 187 23

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จำนวนนักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ภาษาไทย (5-7,9) 187 23"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ แผนคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชา จำนวนนักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม ภาษาไทย (5-7,9) 187 23 27 29 31 72 5 คณิตศาสตร์ (1-9) 428 6 17 47 70 73 60 143 10 วิทยาศาสตร์ (5-7,9) 183 30 53 24 45 สังคมศึกษาพื้นฐาน (1-9) 33 44 90 79 180 ประวัติศาสตร์ (1-9) 8 64 110 214 สุขศึกษาพละศึกษา (1-9) 39 88 289 ศิลปะ/ดนตรี (5-7,9) 56 34 43 คอมพิวเตอร์ (1-9) 22 54 87 95 132 ภาษาอังกฤษ (5-7,9) 154 58 35 13 ภาษาจีน (5-7,9) 9 11 25 101

2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ แผนคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชา จำนวนนักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม ภาษาไทยเพิ่มเติม (5-7,9) 184 30 59 40 18 23 10 คณิตศาสตร์ MLP (1-9) 432 17 41 73 53 44 83 116 วิทยาศาสตร์ MLP (5-7,9) 153 9 45 47 20 14 สังคมเพิ่มเติม (1-9) 428 19 65 113 67 157 ศิลปะ/ดนตรีเพิ่มเติม (5-7,9) 183 5 27 63 55 ภาษาอังกฤษ MLP (1-9) 69 66 104 60 102 คอมพิวเตอร์ Ecc1 (7) 7 คอมพิวเตอร์ Ecc2 (7) ภาษาอังกฤษ Ecc1 (7) 6 ภาษาอังกฤษ Ecc2 (7) ภาษาจีน Ecc1 (7) 8 ภาษาจีน Ecc2 (7)

3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ แผนคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชา จำนวนนักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 16 20 101 449 730 931 806 1693 182 4932 คิดเป็นร้อยละ 0.32 0.41 2.05 9.10 14.80 18.88 16.34 34.33 3.69 100.00

4 แผนภูมิจำแนกตามระดับผลการเรียนของนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จำนวนนักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ภาษาไทย (5-7,9) 187 23

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google