งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป การเมืองการปกครองท้องถิ่น ไทย POL 341 ผศ. ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป การเมืองการปกครองท้องถิ่น ไทย POL 341 ผศ. ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป การเมืองการปกครองท้องถิ่น ไทย POL 341 ผศ. ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

2 การปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การจัดตั้งรูปแบบการปกครองในระดับ ท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลกลาง โดยมีผลให้ องค์กรที่จัดตั้งนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่มีอำนาจอิสระบางส่วนในการ บริหารงาน เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบต่อภารกิจต่างๆ ภายในขอบเขต พื้นที่ตามที่รัฐบาลกลางกำหนด

3 องค์ประกอบสำคัญของการ ปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ ๑.องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องมีอาณาเขตที่แน่นอน ชัดเจน (Area) ๒.องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ๓.องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องมีสิทธิตามที่กฎหมาย รับรอง ๔.องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองทั้งโดยตรง และโดยอ้อม ๕.องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องมีองค์กรที่แน่นอนชัดเจน ในการบริหารจัดการงานของท้องถิ่น

4 หน้าที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงาน การปกครองท้องถิ่น ๑. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของ ชุมชน ๒. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย ๓. เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ๔. เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ของท้องถิ่น ๕. เป็นงานที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

5 รูปแบบขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๑. แบบที่ประชุมเมือง (Town Meeting) หรือที่ประชุมเมืองที่ เป็นตัวแทน (Representative Town Meeting) ๒. แบบสภา - นายกเทศมนตรี (The Council – Mayor Form) ๓. แบบนายกเทศมนตรีอ่อนแอ (The Weak Mayor Form) ๔. แบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong Mayor Form) ๕. แบบคณะกรรมการ (The Commission Form) ๖. แบบผู้จัดการเมือง (The City Manager)

6 หน้าที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงาน การปกครองท้องถิ่น ๑. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของ ชุมชน ๒. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย ๓. เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ๔. เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ของท้องถิ่น ๕. เป็นงานที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

7 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัด ระเบียบการปกครองประเทศ ๑.หลักการรวมอำนาจปกครอง (Centralization) ๒.หลักการแบ่งอำนาจปกครอง (Deconcentration) ๓.หลักการกระจายอำนาจปกครอง (Decentralization)

8 ลักษณะสำคัญของหลักการกระจายอำนาจ ปกครอง ๑.มีการจัดตั้งองค์การขึ้นเป็นนิติบุคคล เพิ่มขึ้นจากส่วนกลาง ๒.มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่นทั้งหมด ๓.มีอำนาจอิสระในการปกครองตนเองได้ ตามสมควร ๔.มีงบประมาณและรายได้เป็นของท้องถิ่น ๕.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เป็นของท้องถิ่น ของตนเอง

9 การจัดระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินของไทย ๑.การบริหารราชการส่วนกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับ กระทรวง ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือ กระทรวง กรมหรือส่วนราชการ ๒.การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ๓.การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

10

11

12 รูปแบบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไทย ๑.รูปแบบทั่วไป ๑. ๑ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ๑. ๒ เทศบาล ๑. ๓ องค์การบริหารส่วน ตำบล ๒.รูปแบบพิเศษ ๒. ๑ กรุงเทพมหานคร ๒. ๒ เมืองพัทยา

13 แนวคิดว่าด้วยภารกิจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑. ภารกิจหน้าที่ตาม บทบัญญัติในกฎหมาย ๒. ภารกิจหน้าที่ตามหลัก ความสามารถทั่วไป ๓. ภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย

14 อำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของไทย

15

16

17

18 นวัตกรรมท้องถิ่น คำว่า “ นวัตกรรมท้องถิ่น ” แล้ว พบว่า คำว่า " นวัตกรรม " หรือ “ นวกรรม ” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "innovation" โดยคำว่า นวัตกรรมนี้ แปลตาม รากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือ การกระทำของตนเอง ที่ใหม่ ( เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. 2528) สรุปได้ว่า นวัตกรรม คือ “ สิ่งถูกทำให้เกิดขึ้นใหม่ หรือย้อนไปนำกลับมา ใช้ใหม่ หรือพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น โดยสิ่งใหม่นี้เป็นได้ทั้งความคิด วัตถุ โครงการ และแนวทางต่างๆ ”

19 ประเภทนวัตกรรมท้องถิ่น ประเภทแรก การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่สอง การบริหารงานทั่วไป ประเภทที่สาม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทที่สี่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน ประเภทที่ห้า การศึกษา ประเภทที่หก การสาธารณสุข ประเภทที่เจ็ด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทที่แปด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประเภทที่เก้า การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต - สวัสดิการสังคม ประเภทสุดท้าย การส่งเสริมวัฒนธรรมและกีฬา


ดาวน์โหลด ppt สรุป การเมืองการปกครองท้องถิ่น ไทย POL 341 ผศ. ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google