งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การจัดการองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การจัดการองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การจัดการองค์การ

2 3.การกำหนดความสัมพันธ์
ความหมายของการจัดการองค์การ 1.การจัดการองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ 2.การจัดกลุ่มกิจกรรม 3.การกำหนดความสัมพันธ์

3 ประโยชน์ของการจัดการองค์การ
1.ประโยชน์ของการจัดการที่มีต่อองค์การ 2.ประโยชน์ของการจัดการองค์การที่มีต่อผู้บริหาร 3.ประโยชน์ของการจัดการที่ที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน

4 หลักพื้นฐานในการจัดองค์การ
1.วัตถุประสงค์ขององค์การ 2.เอกภาพในการบังคับบัญชา 3.การจัดสายการบังคับบัญชา 4.การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจ

5

6 หลักพื้นฐานในการจัดองค์การ (ต่อ)
5.การแบ่งงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน 6.การจัดความเป็นมาตรฐาน 7.การจัดช่วงการบังคับบัญชา 8.การมอบหมายงาน 9.ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนที่ปรึกษา 10.การจัดแผนกงาน 11.โครงสร้างขององค์การที่ยืดถือต่อกันมา 12.แผนภูมิองค์การ

7 การจัดองค์การธุรกิจ 1.ประเภทของธุรกิจ  ธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการ

8 การจัดองค์การธุรกิจ 2.รูปแบบขององค์การธุรกิจ  การประกอยการโดยเจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วน  บริษัทจำกัด  กิจการร่วมค้าหรือร่วมลงทุน  กองทุนธุรกิจ  กิจการแบบโฮลติ้ง Company

9 โครงสร้างธุรกิจทั่วไป

10 การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การ
โครงสร้างแบบเครื่องจักรกล(แบบเสมือนสิ่งไม่มีชีวิต =mechanistic organization) โครงสร้างแบบปรับตัว (แบบเสมือนสิ่งมีชีวิต = organic organization) 1.เน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง 2.มีการจัดแบ่งสายงาน/แผนกอย่างแน่นอน 3.มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนการไหลเวียนของข่าวสารเป็นไปตามแนวดิ่ง 4.ขนาดของการควบคุมแคบ 5.อำนาจการบังคับบัญชาเป็นแบบรวมอำนาจ 6.มีกฎเกณฑ์และรูปแบบการปฏิบัติงานมาก 1.เน้นการทำงานเป็นทีมอาจมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ตามความเหมาะสม 2.การจัดแผนกงานหรือการแบ่งสายงายจะมีความยืดหยุ่น ทำงานเป็นทีมข้ามหน้าที่กัน 3.การไหลเวียนของข่าวสารเป็นอิสระทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ผู้บริหารพร้อมให้คำแนะนำแก่พนักงาน 4.ขนาดของการควบคุมกว้าง 5.การใช้อำนาจบังคับบัญชามีลักษณะกระจายอำนาจ 6. มีกฎเกณฑ์และรูปแบบการปฏิบัติงานน้อย

11 ปัจจัยในการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การ
1.สภาพแวดล้อม 2.กลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์การ 3.เทคโนโลยี 4.ขนาดและวงจรชีวิตขององค์การ

12 แนวโน้มการจัดองค์การสมัยใหม่
1.ด้านลักษณะโครงสร้างขององค์การ  สายบังคับบัญชาสั้นลง  ขนาดการควบคุมกว้างขึ้น  ความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาน้อยลง  การมอบหมายงานให้อำนาจคนมากขึ้น  การกระจายอำนาจอย่างรวมอำนาจ  การมีโครงสร้างขนาดเล็กรวมอยู่ในขนาดใหญ่  การลดจำนวนที่ปรึกษาให้น้อยลง

13 2.ด้านรูปแบบองค์การ องค์การแบบกลุ่ม องค์การแบบนาฬิกาทราย
องค์การแบบเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การจัดการองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google