งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

2 แนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ทำทันที ทำจริง ทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ทำต่อเนื่อง

3 หลักการสำคัญของนโยบาย
๑. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเสมอภาค ๒. มุ่งเน้นดำเนินการให้เสร็จในหนึ่งปี และมีผลต่อเนื่อง ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ๓. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ๔. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถทำงานได้ อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

4 ความครอบคลุมของนโยบาย
นโยบายนี้ เป็นนโยบายการดำเนินงาน ภายในบทบาท ของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ 1. เจ้ากระทรวงสาธารณสุข 2. กำกับดูแลองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อีก 9 องค์กร รวมทั้งสภาวิชาชีพด้านสุขภาพทุกสภาวิชาชีพ การดำเนินการตามนโยบาย จึงต้องการความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ อย่างสมานฉันท์ ในลักษณะกัลยาณมิตร ของ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรทั้งหมด

5 นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
๑. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางาน สาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบน แผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มี คุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากร สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ ที่ยั่งยืน ๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน เตรียมเอกสารนโยบายฉบับเต็ม (แจกในที่ประชุม ) ทำเป็นปกสวยงานในรูปแฟ้ม ประสาน สร จัดทำแฟ้ม

6 นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บุคลากรสุขภาพ ๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการ แพทย์ ๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้าน สุขภาพ ๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health) ๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบ วงจร ๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ เตรียมเอกสารนโยบายฉบับเต็ม (แจกในที่ประชุม ) ทำเป็นปกสวยงานในรูปแฟ้ม ประสาน สร จัดทำแฟ้ม

7 หลักการสามประการในการทำงานของ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
เรียบง่าย สามัคคี มีธรรมาภิบาล

8 What’s next… รัฐมนตรีได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษาอาวุโส และทีมสนับสนุนด้านวิชาการ แล้ว - ทีมสนับสนุนวิชาการของรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี ดำเนินการร่วมกับกรมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความชัดเจนของเป้าหมายระยะสั้น และปานกลาง พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินการ นำเสนอในที่ประชุมกระทรวงฯ ครั้งแรก ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เร่งรัดการดำเนินงานที่สามารถทำได้ทันที และวางรากฐานการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการตามพรบ.งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ให้ครอบคลุมนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรี และส่งภายใน ๑๙ กันยายน เพื่อเสนอ ครม. ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google