งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) โดย นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ตามร่างแผนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ ๓
ส่งเสริมให้ อปท. มีอิสระและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของ อปท. การถ่ายโอนบุคลากรจากภาครัฐให้แก่ อปท. และการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคลากรของ อปท. เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง อปท. กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

3 ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ตามร่างแผนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ ๓ (ต่อ)
เสริมสร้าง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ อปท.

4 ร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) การถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 ระบบ การสร้างเสริมสุขภาพ
วงจรสุขภาพ ระบบ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ

6 รูปแบบการดำเนินการ การดำเนิน ภารกิจ ของ อปท.
ร่วมกับ รพ.สต. , รพช. รพท. โดยมีส่วนร่วมกำหนดนโนบาย กำกับดูแล การดำเนิน ภารกิจ ของ อปท. ดำเนินการเองหรือร่วมกับ อบจ. โดยจัดตั้งสถานบริการฯ ขึ้นเอง การรับโอน รพ.สต. รพช. หรือ รพท. ขยายบริการ โดยให้ สธ. ถอนตัว

7 รูปแบบการถ่ายโอน รูปแบบ การถ่ายโอน
ถ่ายโอน ร.พ.สต. หรือ รพช. หรือ รพท. แบบแยกส่วน รูปแบบ การถ่ายโอน ร่วมกลุ่ม รพ.สต. ถ่ายโอนให้ อบจ. ถ่ายโอน รพ.สต. และ รพช. หรือ รพท. เป็นพวงบริการ รูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ

8 สิทธิ์ประโยชน์ต้องไม่ต่ำกว่าเดิม
การถ่ายโอนบุคลากร งานไป เงินไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ การถ่ายโอน บุคลากร ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด สิทธิ์ประโยชน์ต้องไม่ต่ำกว่าเดิม การเทียบตำแหน่ง ยืมตัวข้าราชการ สธ.

9 กลไกการถ่ายโอน กลไกการถ่ายโอน ระดับประเทศ
คณะกรรมการส่งเสริมการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด ระดับท้องถิ่น คณะกรรมการสุขภาพระดับท้องถิ่น

10 กรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง
สธ. เกิดโรคระบาด ร้ายแรง รัฐ อปท.

11 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาสุภาพ จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด สนับสนุนส่งเสริม อบต. และ เทศบาล อำนาจหน้าที่ สร้างกลไกเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุภาพ ประเมินความพร้อมของ อปท. พิจารณาเรื่องขยายเขตบริการของ อปท. อื่นๆ พิจารณารับโอนบุคลากร

12 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google