งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานย่อย “น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานย่อย “น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานย่อย “น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ”
ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
ในปี 2548 สสส ได้สนับสนุนให้เกิด โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คคส ดำเนินการ ภายใต้ วจภส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคในส่วนกลางและท้องถิ่น สร้างกลไกโครงสร้างของสังคมเพื่อให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทกำหนดทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะกลไกองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภคตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 สร้างภาวะแวดล้อมเกื้อหนุนระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนการจัดการความรู้ การพัฒนากระบวนทัศน์การคุ้มครองผู้บริโภค การสื่อสารเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมโดยรวม การพัฒนากฎหมาย

3 ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
1. การสร้างความรู้หรือการทำงานทางวิชาการ 2. การเคลื่อนไหวของสังคม 3. การเชื่อมโยงกับการเมือง

4 แผนงานย่อยน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ

5 แผนงานย่อยน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ
วิชาการ กรมวิทย์ อย. มหาวิทยาลัย สนับสนุนวิชาการ คคส. อภ. สนับสนุนปฏิบัติการ สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรม คคส. ฯลฯ ปฏิบัติการ ผู้บริโภค/องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสจ./พลังงาน/รร.

6 จังหวัด โรงเรียน เทศบาล/อบต. สภาหอการค้า ผู้ประกอบการ
วิชาการ Polar+PAH ชุดทดสอบ ไบโอดีเซล บ่อดักไขมัน ศึกษาปัญหา ฯ เภสัชฯ มข. ศูนย์วิทย์อุบล ชุมชนตรัง จุฬาภรณ์ บุรีรัมย์ วิจัยสังคม จุฬาฯ เครือข่าย จังหวัด โรงเรียน เทศบาล/อบต. สภาหอการค้า ผู้ประกอบการ บูรณาการงาน สุขภาพเด็ก บริหารจัดการน้ำมัน น้ำมันดีและน้ำมันมือสอง สื่อสาร สสส. วิทยุ จุฬาฯ สช. คคส. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ งานกิจกรรม สมัชชา การ์ตูน ละครวิทยุ ลิเก นโยบาย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ความร่วมมือ (รัฐ เอกชน ผู้บริโภค)

7 นโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 การเข้าถึงยา มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 1 การเข้าถึงยาถ้วนหน้าฯ แผนปฏิบัติการการเข้าถึงยาฯ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 2 ยุติการส่งเสริมการขายยาฯ การตลาดอาหารเด็ก การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ร่างแผนปฏิบัติการประเด็นการควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กฯ (ร่าง) พ.ร.บ. การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.... แนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วน มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 3 การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก สินค้าไม่ปลอดภัย มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 3 มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ร่าง) มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 4 ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ

8 กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข
แผนภูมิ แนวทางการดำเนินงานการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพของกระทรวงสาธารณสุข เอกสารหมายเลข 5 โรงครัวของโรงพยาบาลต่างๆ และโรงอาหารที่ตั้งในส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ปลอดน้ำมันทอดซ้ำฯ (ตัวอย่างที่ดี) กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมสำคัญ โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยตรง เช่น แม็คโคร, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี โรงอาหาร, กลุ่ม OTOP, โรงงานของทอด เป็นต้น จำนวนท้องถิ่นที่ดำเนินการเป็นท้องถิ่นต้นแบบ แห่ง จำนวนผู้ประกอบการที่ทราบกำหนดเวลาเปลี่ยนน้ำมันใหม่....ราย จำนวนหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างที่ดีจัดการน้ำมันเสื่อมสภาพ....แห่ง จำนวนพื้นที่ ที่สามารถจัดการน้ำมันเสื่อมสภาพไม่กลับสู่วงจรอาหาร....แห่ง รูปแบบ ผสมผสานในงาน อย.น้อย / งานอาหารปลอดภัย / งานด่านอาหารและยา ให้ความรู้อันตรายการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมาย สอนวิธีใช้ชุดทดสอบที่ถูกต้อง และวิธีดำเนินการเพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค มีการตรวจสอบ รู้กำหนดเวลาเปลี่ยนน้ำมันใหม่ของผู้ประกอบการอาหาร ผสมผสานในงานกรมอนามัย : ตลาดสดน่าซื้อ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด

9 ตรัง เครือข่าย เข้มแข็ง บูรณาการ งานชัดเจน เป็นบริหาร สสจ. ศึกษา อปท.
ผู้บริโภค พลังงาน อปท. ตรัง เครือข่ายภายนอก

10 www.thaihealthconsumer.org Consumer_sss@yahoo.com
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก คุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ (คคส.)


ดาวน์โหลด ppt แผนงานย่อย “น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google