งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ วันอังคารที่ 2 ๑ มิ. ย.59 เวลา 13.15 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ วันอังคารที่ 2 ๑ มิ. ย.59 เวลา 13.15 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ วันอังคารที่ 2 ๑ มิ. ย.59 เวลา 13.15 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2 วัตถุประสงค์หลักสำคัญ ๓ ประการ 1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ, ประเด็นคำถามพ่วงในการ ออกเสียงประชามติ และแนวทางในการดำเนินการตาม พ. ร. บ. ว่าด้วยการออกเสียง - ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ. ศ.2559 ๒. เป็นนโยบายการปฏิบัติงาน ช่วง มิ. ย. – ก. ย.59 ๓. ความคืบหน้าการปฏิรูปตำรวจ

3 การออกเสียงประชามติกับ ภารกิจของตำรวจ 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนไป ใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 2. การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ ทั้งตาม พ. ร. บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ, พ. ร. บ. การชุมนุมสาธารณะ พ. ศ.2558, คำสั่ง หน. คสช. ที่ 3/2558 ลง 1 เม. ย.58 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก่อน ขณะ และหลังการออกเสียงประชามติ 3. การจัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ

4 ทิศทางการทำงานในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีงบ ๕๙

5 นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - ปัญหาผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง การปล่อยเงินกู้นอกระบบ

6 นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - ปัญหาการค้ามนุษย์ - การทำประมงผิดกฎหมาย - แรงงานผิดกฎหมาย

7 นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

8 สภาพปัญหาก่อน คสช. เข้ามาบริหารประเทศ - ปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ ( เด็กแว้น ) - ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - ปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ ( เด็กแว้น ) - ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท

9 สภาพปัญหาก่อน คสช. เข้ามาบริหารประเทศ - ปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ ( เด็กแว้น ) - ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - สถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย แหล่งอบายมุข การพนัน ฟุตบอลยูโร 2016

10 ผลการจับกุมข้อหา “ แข่งรถในทางฯ ” ๓๐ เม. ย. ๕๙ สภ. หัวหิน ผู้ต้องหา 87 คน ยึดรถ 61 คัน ๓๐ เม. ย. ๕๙ สภ. เมืองชลบุรี ผู้ต้องหา ๔๔ คน ยึดรถ ๘๒ คัน ๒๖ พ. ค. ๕๙ สภ. เมืองชลบุรี ผู้ต้องหา ๔๑ คน ยึดรถ ๓๑ คัน ๒๖ พ. ค. ๕๙ สภ. เมืองสระบุรี ผู้ต้องหา ๓๓ คน ยึดรถ ๒๕ คัน 19 มิ. ย.59 ภ. จว. สมุทรสาคร ผู้ต้องหา 89 คน ยึดรถ 81 คัน

11 การบูรณาการการทำงาน

12 อยู่ในพื้นที่ ปรากฎกายเห็น เด่นชัด ให้พยายามทำ ให้ดีที่สุด

13 การบูรณาการการทำงาน

14 การแสวงหาความร่วมมือภาคประชาชน

15 การติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ

16 ด้านสวัสดิการตำรวจ

17 1.ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล และ เส้นทางการเจริญเติบโต 3. ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้ กฎหมาย ประเด็นการปฏิรูปตำรวจ 2. การกระจายอำนาจและพัฒนาการ บริหารงานตำรวจ 7.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ ท้องถิ่น 8.การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์ 6.การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 9.การสรรหาและระบบการฝึกอบรม 4.ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อดำรงชีพ อย่างมีศักดิ์ศรี 10.การถ่ายโอนภารกิจ 5. อุปกรณ์ประจำกาย อุปกรณ์ประจำหน่วย ระยะเร่งด่วน (1ปี) 2559-2560 ระยะกลาง (5 ปี) 2559-2564 ระยะยาว (20 ปี) 2559-2579

18 ปรับระบบการเข้าเวรของเวรสอบสวน เป็นชุด พนักงานสอบสวนแบบบูรณาการ 1. ระบบงานสอบสวน 2. ด้านอาคารสถานที่ 3. ด้านส่วนสนับสนุน 3. การจัดทีมสืบสวนสอบสวนของสถานีตำรวจทั้งหมด จำนวน 1,482 สถานี แบ่งเป็น - ระยะเร่งด่วน จำนวน 500 สถานี และ - ระยะที่ 2 จำนวน 982 สถานี กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับแจ้งความ ให้เกิดการทำงานร่วมกัน จัดสถานที่ พื้นที่รับแจ้งความ ให้บริการ One Stop Service ผู้ช่วย พงส. จนท. เก็บพยานหลักฐาน จนท. เสมียนคดีฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ 1. จัดทำเกณฑ์และวิธีการจัดชุดให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ : ฝ่ายสอบสวน ฝ่ายสืบสวน ฝ่าย ปป. ฝ่ายธุรการ ฯลฯ 2. สำรวจกำลังพลและปรับเกลี่ยภายใน บก./ ภ. จว. บช./ ภ.

19

20

21 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ วันอังคารที่ 2 ๑ มิ. ย.59 เวลา 13.15 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google