งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังของ ฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขา นายสุรพล ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อบจ.สาขา หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจ ของ อบจ.กาญจนบุรี -งานด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อบจ.กาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ -งานส่งเสริมด้านวิชาการ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบจ.กาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ - งานด้านการติดต่อและประสานงานกับ อบจ.กาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ สมาชิกสภา อบจ.ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ของ อบจ.กาญจนบุรี - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - งานตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบจ.กาญจนบุรีที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละ อบจ.กาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ - งานประสานงาน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบจ.กาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ - งานรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบจ.กาญจนบุรี สาขาระดับอำเภอ - งานรวบรวมข้อมูลการพัฒนาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบจ.กาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ - งานด้านการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ.2543 - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ สุขภาพและสาธารณสุข ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ - ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น - ด้านเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. - ด้านบรรเทาสาธารณภัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา
นางชุติพันธุ์ จันทร์เจริญวสุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว อบจ.กจ.สาขา 1 (อ.เมือง และ อ.ไทรโยค) อบจ.กจ.สาขา 2 (อ.ท่าม่วง อ.ท่ามะกา และ อ.ไทรโยค) นางจุฑามาศ พลรักมิตร นักพัฒนาชุมชน 5 อบจ.กจ. สาขา 3 (อ.พนมทวน และ อ.ห้วยกระเจา) นางสาวสุณี พรวงค์เลิศ อบจ.กจ.สาขา 4 (อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ และ อ.เลาขวัญ) นางอรวรรณ แก้วเรือง นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว อบจ.กจ.สาขา 5 (อ.ศรีสวัสดิ์) น.ส.ธัญญะรัตน์ เจริญโพธิ์ นักวิชาการคลัง 7ว อบจ.กจ.สาขา 6 (อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี) นางภาพร กัลป์วงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจ ของ อบจ.กาญจนบุรี - งานด้านติดต่อและประสานงานกับสมาชิกสภา อบจ. ส่วนราชการระดับ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.กาญจนบุรี - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน - งานจัดเก็บรายได้ของ อบจ.กาญจนบุรี ทุกประเภท - งานเกี่ยวกับกิจการประปาเฉพาะอำเภอศรีสวัสดิ์ - งานตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบจ. กาญจนบุรีที่อยู่ใน เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ - งานประสานงาน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ - งานรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานงานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ. กาญจนบุรีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - งานด้านการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. 2543 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ สุขภาพและสาธารณสุข ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ - ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น - ด้านเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. - ด้านบรรเทาสาธารณภัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google